กิจกรรม

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9:00-12:00 น.
---------------------------------------------

รายนามแพทย์ร่วมออกหน่วย
1. ศ.พญ. ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
2. พญ. ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล
3. พญ. ตรีนุช คุณดิลกชัย
4. พญ. กนกวรรณ เลิศอิทธิบาท
5. พญ. สุพรรณี โพธิสูง
6. นพ. กันต์ สุวรรณรัต


Photo

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม