บทความน่ารู้สำหรับประชาชน

โรคผิวหนังที่มากับน้ำท่วม


พญ. สุเพ็ญญา วโรทัย
ผศ. นพ. สุมนัส บุณยะรัตเวช

ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


Click

Share: