VDO สำหรับประชาชน

28 กุมภาพันธ์ 2560 อันตรายจากการเพ้นท์เฮนน่า

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รายการทุกข์ชาวบ้าน
เรื่อง: อันตรายจากการเพ้นท์เฮนน่า
TNN 24 - เวลา 11:05-11:30 น.
โดย ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
ประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
Share: