VDO สำหรับประชาชน

24 พฤศจิกายน 2560 เรื่องของโรคลมพิษ

24 พฤศจิกายน 2560
รายการ DST TV
เรื่อง: เรื่องของโรคลมพิษ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
รศ.นพ.นพดล นพคุณ
นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
Share: