VDO สำหรับประชาชน

4 ทศวรรษ พัฒนาความรู้ คู่ความปลอดภัย เพื่อคนไทยทุกคน1

4 ทศวรรษ พัฒนาความรู้ คู่ความปลอดภัย เพื่อคนไทยทุกคน2

4 ทศวรรษ พัฒนาความรู้ คู่ความปลอดภัย เพื่อคนไทยทุกคน3

แพทย์ผิวหนังพบประชาชน
“4 ทศวรรษ พัฒนาความรู้ คู่ความปลอดภัย เพื่อคนไทยทุกคน”
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 10:30-12:00 น.
ณ ห้องโลตัส 1-4
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด

10:30 -10:45 กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาสมาคม
รศ.นพ.นภดล นพคุณ
นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ
10:45-11:10 บทบาทสมาคมเตือนเรื่องผลข้างเคียง ด้านความงามในยุคต่างๆและผลข้างเคียงจากเครื่องสำอาง ยาทา ยารับประทาน และอาหารเสริม
ผศ.พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์
ประธานประชาสัมพันธ์
11:10-11:30 ผลข้างเคียงจากหัตถการต่างๆเช่น Laser, Filler, Botox, ร้อยไหม, IPL, RF เป็นต้น
รศ.พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
11:30-11:45 อันตรายจากสิ่งที่ยังไม่มีผลทางวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ดร.นพ.เวสารัช เวสสโกวิท
ประธานฝ่ายแพทย์และจริยธรรม
11:45-12:00 ซักถาม
Share: