ติดต่อสมาคมฯ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประจำปี 2560-2562

คณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา ประจำปี 2560-2562

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

นายแพทย์สมศักดิ์ ตันรัตนากร
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริ เชี่ยวชาญวิทย์

พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กอบกุล อุณหโชค
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประวิตร อัศวานนท์
นายแพทย์ จินดา โรจนเมธินทร์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วรพงษ์ มนัสเกียรติ

แพทย์หญิง เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก
แพทย์หญิง มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์

พันโท นายแพทย์ จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พัดชา พงษ์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วรีพร ดิสภานุรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นฤมล ศิลปอาชา
พันตรีหญิง แพทย์หญิง ชุติกา ศรีสุทธิยากร
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วาสนภ วชิรมน

นายแพทย์ นภัทร โตวณะบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ เจตน์ วิทิตสุวรรณกุล

ดอกเตอร์ นายแพทย์ เวสารัช เวสสโกวิท
นายแพทย์ พัลลภ จักรวิทย์ธำรง