ประวัติสมาคมฯ

ประวัติสมาคมฯ

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ถือกำเนิดมาจากชมรมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ซึ่งได้จดทะเบียนได้รับใบอนุญาตเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2518 ซึ่งถือว่าเป็นวันเกิดของสมาคม ก่อนหน้าที่จะเป็นสมาคม ได้มีชมรมแพทย์ผิวหนัง ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2499 ซึ่งมีแพทย์ผู้ก่อตั้งชมรม 12 ท่าน ได้แก่ นพ.อภัย ชมุนี, นพ.นวรัต ไกรฤกษ์, นพ.สร เมตติยวงศ์, นพ.สมนึก วิบูลยเสข, นพ.ทองน่าน วิภาตะวณิช, พญ.ประนอม พลนิกร, นพ.สุนิตย์ เจิมสิริวัฒน์, นพ.วิจิตร พานิช, นพ.อำนวย วิภากุล, พญ.เรณู โคตรจรัส, นพ.บรรเลง สุวรรณพงษ์, และ นพ.ประภาส ศรทัต ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการและสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านโรคผิวหนังและความสามัคคีระหว่างแพทย์ผิวหนังในประเทศไทย ต่อมามีกิจกรรมที่จำเป็นต้องติดต่อต่างประเทศ เช่น การรับให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Second Regional Conference in Dermatology จึงยกสถานภาพจากชมรมเป็นสมาคม เพื่อให้สมศักดิ์ศรีในการจัดประชุมระดับนานาชาติ


วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1. ส่งเสริมวิชาการและการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วยวิชาโรคผิวหนัง ให้แพร่หลายกว้างขวาง และถูกต้องตามหลักวิชา
2. ส่งเสริมการวิจัยทางวิชาโรคผิวหนัง
3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในระหว่างสมาชิกด้วยกันและกับสมาคมสาขาวิชาเดียวกันและต่างสาขาวิชาทั้งในและนอกประเทศ
4. สร้างสรรค์และส่งเสริมความสามัคคีและจริยธรรมในหมู่สมาชิก
5. ช่วยเหลือและร่วมมือกับทางราชการและองค์การต่างๆ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางโรคผิวหนัง
6. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและให้บริการด้านโรคผิวหนังแก่ประชาชน
7. ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง


กิจกรรมที่สมาคมฯ จัดเป็นประจำทุกปี


1. การประชุมวิชาการระหว่างโรงพยาบาล (Dermatology Interhospital Conference) โดยสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านทั้ง 5 แห่ง จำนวน 5 ครั้งต่อปีการศึกษา โดยหมุนเวียนผลัดกันเป็นเจ้าภาพ
2. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี (DST Annual Meeting) 1 ครั้งต่อปี
3. การประชุมกลางปี (DST Mid-Year Meeting) 1 ครั้งต่อปี
4. การประชุม Skin Forum 2 ครั้งต่อปี
5. การอบรมระยะสั้น (Short Course in Practical Dermatology) นาน 2 สัปดาห์ 1 ครั้งต่อปี