สาส์นจากนายก

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย มีอายุ 40 ปีแล้ว

เมื่อ 40 ปีก่อน ในปีพุทธศักราช 2518 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางผิวหนัง ซึ่งเป็นครูของพวกเราได้รวมตัวกันก่อตั้งชมรมแพทย์ผิวหนังขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์ ที่จะร่วมกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนังให้แพทย์และประชาชนทั่วไป จากชมรมแพทย์ผิวหนังได้เจริญเติบโต ยกระดับขึ้นเป็นสามาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยที่มีอายุครบ 40 ปี ในปีนี้

สมาคมแพทย์ผิวหนังได้มีการพัฒนา ก้าวหน้าอย่างเต็มภาคภูมิมาตลอด 40 ปีที่ผ่านมา มีสมาชิกทั้งสมาชิกสามัญและสมทบรวมกันเกือบ 2,500 คน และมีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการโรคผิวหนังอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับและได้การยกย่องจากบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ มีส่วนร่วมให้การฝึกอบรมแก่แพทย์เฉพาะทางด้านตจวิทยาและแพทย์ทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญในการรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังให้แก่ประชาชนของประเทศ ทั้งยังเป็นเสาหลักที่พึ่งทางด้านวิชาการและการบริการดูแลรักษาโรคผิวหนังให้แก่ประชาชนทั่วไปตลอดมา

นับจากก่อตั้งเมื่อ 40 ปีมาแล้ว สิ่งที่สมาคมแพทย์ผิวหนังและกรรมการบริหารทุกสมัยยังคงยึดถือเป็นพันธกิจหลักของสมาคม คือการให้บริการด้านวิชาการ ด้วยการมอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคผิวหนัง การรักษาที่เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการและปลอดภัยแก่แพทย์และประชาชนทั่วไป

ในปัจจุบันมีการพัฒนาด้านความรู้และ วิทยาการในการรักษาโรคผิวหนังเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทั้งแพทย์และประชาชนทั่วไปมีความตื่นตัวกับวิทยาการใหม่ด้านความงามเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงเป็นหน้าที่ของสมาคมฯและแพทย์ผิวหนังที่เป็นสมาชิก ที่จะต้องตอกย้ำพันธกิจหลักของพวกเรา พวกเราจะต้องศึกษา พิจารณาข้อดีข้อเสียของวิทยาการใหม่ๆ และสามารถชี้แนะให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า สิ่งใดมีประโยชน์ มีหลักฐานทางการแพทย์รับรองที่น่าเชื่อถือได้และที่สำคัญจะต้องมีความปลอดภัย ไม่ทำอันตรายต่อผู้ป่วย

ในวาระครบรอบ 40 ปีของสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมหลายอย่างเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระดังกล่าว ได้แก่ การจัดการประชุมวิชาการประจำปีที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง เป็นเวลา 3 วัน ซึ่งจะมีเนื้อหาวิชาการที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์แก่สมาชิก รวมทั้งเนื้อหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเตรียมพร้อมสำหรับ AEC ด้านการบริการแก่ประชาชน มีการออกหน่วยตรวจผู้ป่วยในต่างจังหวัด และทัณฑสถาน การจัดวิ่งการกุศลและการให้บริการด้านวิชาการและการตรวจโรคแก่ประชาชน

กระผมในฐานะนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกให้มาร่วมกิจกรรมต่างๆโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบพระคุณท่านกรรมการอำนวยการ ท่านอนุกรรมการ และท่านสมาชิกที่ได้ร่วมแรงร่วมใจบริหารและเข้าร่วมในกิจกรรมของสมาคมฯอย่างดีเยี่ยมตลอดมา และขอขอบพระคุณพันธมิตรของเราอันได้แก่ บริษัทยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่กรุณาให้ความสนับสนุนสมาคมฯอย่างต่อเนื่องตลอดมา