สาส์นจากนายก

สารจากนายก

ขอแนะนำตัวเองให้สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยทราบก่อนครับ ผมชื่อ นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้ผมมาปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา ๒ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒) ผมขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่บริหารสมาคมแพทย์ผิวหนังอย่างดีที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ท่านอาจารย์อาวุโสผู้ก่อตั้งสมาคมได้วางไว้ ดังนี้

    ๑. ส่งเสริมวิชาการและการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วยวิชาโรคผิวหนังให้แพร่หลายกว้างขวางและถูกต้องตามหลักวิชาการ
    ๒. ส่งเสริมการวิจัยทางวิชาโรคผิวหนัง
    ๓. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในระหว่างสมาชิกด้วยกันและกับสมาคมสาขาวิชาเดียวกันและต่างสาขาวิชาทั้วในและนอกประเทศ
    ๔. สร้างสรรค์และส่งเสริมความสามัคคีและจริยธรรมในหมู่สมาชิก
    ๕. ช่วยเหลือและร่วมมือกับทางราชการและองค์กรต่างๆในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางโรคผิวหนัง
    ๖. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและให้บริการด้านโรคผิวหนังแก่ประชาชน
    ๗. ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง

เนื่องจากโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาทั้งด้านความรู้ เทคโนโลยี เศรฐกิจ สังคม และการเมือง อย่างไรก็ตามสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยคงยึดหลักความจริงแท้ทางธรรมชาติ ความจริงแท้ที่เป็นประโยชน์กับพหูชน การสื่อสารที่สร้างสรรค์ในโอกาสที่เหมาะสม ความถูกต้องดีงามตามจริยธรรม ส่งเสริมการวิจัยที่สร้างสรรค์และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผิวหนังในหมู่สมาชิกและในสังคมอย่างถูกต้องและชอบธรรม หวังว่าสมาชิกทุกท่านจะได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมให้สงบเย็นและน่าอยู่ ถ้าท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆขอได้โปรดส่งมาให้ทางสมาคมรับทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกทุกท่านImage
นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม.
นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย