สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

      ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทาง ด้านผิวหนังให้แพร่หลาย กว้างขวาง ถูกต้อง ตาม หลักวิชาการ ให้การ สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและเผยแพร่ ความรู้ สู่ประชาชน
 • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 (รพ.รามาธิบดี 2 ตำแหน่ง)

 • 20 - 22 March 2019, DST AM 2019

  44th DST Annual Meeting 2019
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 44
 • 14 ธันวาคม 2561, Interhospital รพ.พระมงกุฏเกล้า

 • 28 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2562, อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 39

  จัดโดย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 • 11 - 13 January 2019, 5CC 2019

  10th 5-Continent-Congress (5CC 2019)
  Shenzhen, China
 • 17 มกราคม 2562, The Role of Extremolytes in Dermatology

วิดีโอสำหรับประชาชน

23 มีนาคม 2561 งานแถลงข่าว การดูแลส่วนสัดอย่างปลอดภัย

23 มีนาคม 2561 งานแถลงข่าว การดูแลส่วนสัดอย่างปลอดภัย + วิดีโอทั้งหมด

วารสารโรคผิวหนัง
Journal by DST