สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

      ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทาง ด้านผิวหนังให้แพร่หลาย กว้างขวาง ถูกต้อง ตาม หลักวิชาการ ให้การ สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและเผยแพร่ ความรู้ สู่ประชาชน
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  อ.เมือง จ.นราธิวาส
 • 22 - 24 March 2017, ICDRG & DST 2017

  ICDRG & DST 2017
  Joint Meeting of the International Contact Dermatitis Research Group (ICDRG) and 42nd Annual Meeting of the Dermatological Society of Thailand (DST) 2017
 • 24 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560, DST SC

 • 21 เมษายน 2560, FATS 2017

  Forum of Adipose Tissue & Stem Cell 2017 (FATS 2017)
  สาขาวิชาโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วิดีโอสำหรับประชาชน

AEC โรคผิวหนังไร้พรมแดน

AEC โรคผิวหนังไร้พรมแดน + วิดีโอทั้งหมด

วารสารโรคผิวหนัง
Journal by DST