สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

      ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทาง ด้านผิวหนังให้แพร่หลาย กว้างขวาง ถูกต้อง ตาม หลักวิชาการ ให้การ สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและเผยแพร่ ความรู้ สู่ประชาชน

กิจกรรมสมาคม
DST Activities

 • 30 August - 2 September 2018, 5CC

  9th 5-Continent-Congress
  Bacelona, Spain
 • 7 กันยายน 2561, DST MM

  การประชุมกลางปี 2561
  DST Mid-Year Meeting 2018
 • 14 กันยายน 2561, Interhospital รพ.รามาธิบดี

 • ผู้เข้าสอบวุฒิบัตรฯ สาขาตจวิทยา, 2561

 • ทุนวิจัยของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

  เชิญชวนสมาชิกทุกท่าน เสนอโครงการเพื่อรับทุนวิจัยของสมาคมฯ

วิดีโอสำหรับประชาชน

23 มีนาคม 2561 งานแถลงข่าว การดูแลส่วนสัดอย่างปลอดภัย

23 มีนาคม 2561 งานแถลงข่าว การดูแลส่วนสัดอย่างปลอดภัย + วิดีโอทั้งหมด

วารสารโรคผิวหนัง
Journal by DST