สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

      ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทาง ด้านผิวหนังให้แพร่หลาย กว้างขวาง ถูกต้อง ตาม หลักวิชาการ ให้การ สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและเผยแพร่ ความรู้ สู่ประชาชน

กิจกรรมสมาคม
DST Activities

 • 24 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560, DST SC

 • 2017 Galderma SKINPACT Awards

 • 31 March - 2 April 2017

  Asian Association of Hair Restoration Surgeons
  5th Annual Scientific Meeting & Live Surgery Workshop
  Bangkok, Thailand
 • 21 เมษายน 2560, FATS 2017

  Forum of Adipose Tissue & Stem Cell 2017 (FATS 2017)
  สาขาวิชาโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วิดีโอสำหรับประชาชน

20 กุมภาพันธ์ 2560​ บทบาทของแพทย์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

20 กุมภาพันธ์ 2560​ บทบาทของแพทย์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย + วิดีโอทั้งหมด

วารสารโรคผิวหนัง
Journal by DST