สมัครสมาชิกสมาคมฯ

คุณสมบัติของสมาชิก และระเบียบการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

 1. สมาชิกของสมาคมฯ มี 4 ประเภท คือ
  ประเภทที่ 1 สมาชิกสามัญ
  ประเภทที่ 2 สมาชิกสมทบ
  ประเภทที่ 3 สมาชิกกิตติมศักดิ์
  ประเภทที่ 4 สมาชิกสมทบนานาชาติ
 2. สมาชิกสามัญ – ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  2.1 สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
  2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยอนุมัติจากแพทยสภา
  2.3 เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง โดยต้องมี
   2.3.1 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา จากแพทยสภา หรือ
   2.3.2 หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตจวิทยา จากแพทยสภา หรือ
   2.3.3 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา จากแพทยสภาหรือ
   2.3.4 หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา จากแพทยสภา
 3. สมาชิกสมทบ – ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  3.1 สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
  3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยอนุมัติจากแพทยสภา
 4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ – ต้องมีคุณสมบัติเป็นแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิทางสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่คณะกรรมการอำนวยการเห็นสมควรมีมติให้เชิญเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคมฯ
 5. สมาชิกสมทบนานาชาติ – ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  5.1 สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตของประเทศนั้น
  5.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยอนุมัติจากแพทยสภาของประเทศนั้น
 6. ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ ต่อเลขาธิการ
 7. การรับเข้าเป็นสมาชิกต้องผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โดยเลขาธิการเป็นผู้นำเสนอ เมื่อที่ประชุมมีมติให้รับผู้สมัครเป็นสมาชิกได้ เลขาธิการจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการลงทะเบียนและชำระค่าบำรุง
 8. สมาชิกภาพจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ลงทะเบียนและชำระค่าบำรุงตามกฎของสมาคมเรียบร้อยแล้ว


Download ใบสมัครสมาชิก

^ GO TO TOP