• ฉบับ 32 ฉบับที่ 4 หน้า 231 - 277 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2559 )
  • โรคลมพิษจากแสงแดด
    โรคลมพิษจากแสงแดดเป็นโรคผิวหนังที่พบได้น้อย โดยจะเกิดผื่นลมพิษขึ้นบริเวณที่ได้รับแสงแดดภายใน 5-10 นาที และผื่นจางหายไปในเวลาไม่กี่ชั่วโม
    โรคลมพิษจากแสงแดดเป็นโรคผิวหนังที่พบได้น้อย โดยจะเกิดผื่นลมพิษขึ้นบริเวณที่ได้รั...
  • ผื่นหนาบริเวณหน้าแข้งด้านเดียวในผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษ
    Pretibial myxedema เป็นภาวะที่ผิวหนังมีการหนาตัวขึ้น ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่หน้าแข้ง
    Pretibial myxedema เป็นภาวะที่ผิวหนังมีการหนาตัวขึ้น ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่หน้าแข้ง...
Contents
หน้า. 231-239 หน้า. 231-239

การศึกษานำร่องประสิทธิภาพของรังสีอินฟราเรดในการยกกระชับผิวหนังบริเวณหน้าท้อง
ประภาวรรณ เชาวะวณิช , ศิรินี วิภวกุล , วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์ , เพชรรัตน์ นิติสารัตน์ , ฤทัยชนก สมปอง

Abstract Full Text ( 222.30 KB )

broadband infrared light, skin tightening, abdomen

หน้า. 240-254 หน้า. 240-254

ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ
กัลย์ภรรณ ปกรณ์ผดุงสิทธิ์ , พูลเกียรติ สุชนวณิช , ทิวบุญ ศรีพจนารถ

Abstract Full Text ( 4.38 MB )

polycystic ovary syndrome, hirsutism, hyperandrogenism, acne, obesity

หน้า. 255-261 หน้า. 255-261

รายงานผู้ป่วย FAMILIAL SEBACEOUS HYPERPLASIA
เพ็ญวิภา ตระกูลวรรณชัย , ธนวัฒน์ คูถิรตระการ

Abstract Full Text ( 485.25 KB )

Sebaceous hyperplasia, familial sebaceous hyperplasia, leonine facies

หน้า. 262-8 หน้า. 262-8

รายงานผู้ป่วยโรค FOLLICULOTROPIC MYCOSIS FUNGOIDES: AN AGGRESSIVE VARIANT OF CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMA
รัชนี วิภาณุรัตน์ , ไพลิน พวงเพชร

Abstract Full Text ( 723.40 KB )

Folliculotropic mycosis fungoides, Mycosis fungoides, Cutaneous T-cell lymphoma

หน้า. 269-273 หน้า. 269-273

รายงานผู้ป่วยโรคลมพิษจากแสงแดด
ปรเมศร์ คุณากรวงศ์ , อัญชิสา ศรีวิพัฒน์ , จักรพงษ์ ชุณหเสวี

Abstract Full Text ( 574.18 KB )

Solar urticaria, Phototest, Sunscreen

หน้า. 274-277 หน้า. 274-277

ผื่นหนาบริเวณหน้าแข้งด้านเดียวในผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษ
ชนกนันท์ จรเสมอ

Abstract Full Text ( 782.10 KB )

pretibial myxedema, unilateral, Graves disease