Home :: Browse :: Help     
   
Login :  
Quick Search
Abstract Full Text ค้นหา :
ผู้นิพนธ์ :
   
ปีที่ :       ฉบับที่ :       หน้า :  
 
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ วารสารโรคผิวหนัง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส่งอีเมล์หน้านี้
พิมพ์หน้านี้
 
An Official Journal of the
Dermatological Society of Thailand
 

Go to Society Site
 
 
= มีเอกสารสำหรับดาวน์โหลด
= มีบทคัดย่อเท่านั้น
 
 
  Show detail ปีที่ 32 ( 2559 )
 
 
  Show detail ปีที่ 31 ( 2558 )
 
 
  Show detail ปีที่ 30 ( 2557 )
 
 
  Show detail ปีที่ 29 ( 2556 )
 
 
  Show detail ปีที่ 28 ( 2555 )
 
 
  Show detail ปีที่ 27 ( 2554 )
 
 
  Show detail ปีที่ 26 ( 2553 )
 
 
  Show detail ปีที่ 25 ( 2552 )
 
 
  Show detail ปีที่ 24 ( 2551 )
 
 
  Show detail ปีที่ 23 ( 2550 )
 
 
  Show detail ปีที่ 22 ( 2549 )
 
 
  Show detail ปีที่ 21 ( 2548 )
 
 
  Show detail ปีที่ 20 ( 2547 )
 
 
  Show detail ปีที่ 19 ( 2546 )
 
 
  Show detail ปีที่ 18 ( 2545 )
 
 
  Show detail ปีที่ 17 ( 2544 )
 
 
  Show detail ปีที่ 16 ( 2543 )
 
 
  Show detail ปีที่ 15 ( 2542 )
 
 
  Show detail ปีที่ 14 ( 2541 )
 
 
  Show detail ปีที่ 13 ( 2540 )
 
 
  Show detail ปีที่ 12 ( 2539 )
 
 
  Show detail ปีที่ 11 ( 2538 )
 
 
  Show detail ปีที่ 10 ( 2537 )
 
 
  Show detail ปีที่ 9 ( 2536 )
 
 
  Show detail ปีที่ 8 ( 2535 )
 
 
  Show detail ปีที่ 7 ( 2534 )
 
 
  Show detail ปีที่ 6 ( 2533 )
 
 
  Show detail ปีที่ 5 ( 2532 )
 
 
  Show detail ปีที่ 4 ( 2531 )
 
 
  Show detail ปีที่ 3 ( 2530 )
 
 
  Show detail ปีที่ 2 ( 2529 )
 
 
  Show detail ปีที่ 1 ( 2528 )
 
 
ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, หน้า 79 - 113 ( เมษายน - มิถุนายน 2543 )
Default Font 
1 การจัดทำแนวทางการรักษาพยาบาลสำหรับโรคผิวหนัง
หน้า 79 - 81
ชสุรี สีตกะลิน
   
บทคัดย่อ   PDF Full Text (1356.7 KB )
2 แนวทางการรักษาผื่นแพ้ยา
หน้า 83 - 87
ศิริเพ็ญ พัววิไล, วิชิต ลีนุตพงษ์, วิวัฒน์ ก่อกิจ, เพ็ญพรรณ วัฒนไกร, กนกวลัย กุลทนันท์, พู่กลิ่น ตรีสุโกศล.
   
บทคัดย่อ   PDF Full Text (2478.1 KB )
3 แนวทางการรักษาสิว
หน้า 89 - 96
เพ็ญวดี ทิมพัฒนพงศ์, วัณณศรี สินธุภัค, สุชาย ศรีปรัชญาอนันต์, นุชา เนียมประดิษฐ์
   
บทคัดย่อ   PDF Full Text (3996.4 KB )
4 อุบัติการณ์ของการเกิดโรคเชื้อราที่เท้าในทหารเกณฑ์หลังการฝึกทหาร 10 สัปดาห์
หน้า 97 - 104
นุชา เนียมประดิษฐ์, สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์, สุพิมล จงเสถียร, สว่างจิตต์ ภาติยะกุล, โสภณ เพชรล้ำ, นภดล เดชกุญชรใ
   
บทคัดย่อ   PDF Full Text (3901.6 KB )
5 ผลการศึกษาพยาธิวิทยาในโรค Arsenical keratosis
หน้า 105 - 113
ประยูร เอื้อไพบูลย์, ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์
   
บทคัดย่อ   PDF Full Text (4881.1 KB )
6 ผิวหนังอักเสบภูมิแพ้
หน้า 114 - 123
ศิริวรรณ วนานุกูล
   
บทคัดย่อ   PDF Full Text (5493.9 KB )
7 ผื่นผิวหนังอักเสบจากโลหะนิเเกิ้ลในงานอาชีพร้ยอมาลัยดอกไม้สด
หน้า 124 - 127
พู่กลิ่น ตรีสุโกศล, ปรียา กุลละวณิชย์
   
บทคัดย่อ   PDF Full Text (1872.2 KB )
8 ผื่นแพ้ครีมกรดโคจิก
หน้า 128 - 130
พรทิพย์ หุยประเสริฐ
   
บทคัดย่อ   PDF Full Text (1473.2 KB )
9 สปร์กาโนสิสในประเทศไทย : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
หน้า 131 - 135
สุภาพร จิระวัฒนาสมกุล, นภดล นพคุณ
   
บทคัดย่อ   PDF Full Text (2631.8 KB )
Copyright © 2009 DERMATOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND. All Rights Reserved