• ฉบับ 33 ฉบับที่ 4 หน้า 239-359 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2560 )
 • แนวทางเชิงปฏิบัติในการวินิจฉัยและดูแลรักษาภาวะหนังศีรษะเป็นขุย
  แนวทางเชิงปฏิบัติในการวินิจฉัยและดูแลรักษาภาวะหนังศีรษะเป็นขุย
 • รายงานผู้ป่วยเด็กที่มีกลุ่มอาการผิดปกติ LYMPHOPROLIFERATIVE เกิดร่วมกับโรคผิวหนังชนิด JUVENILE XANTHOGRANULOMA และทบทวนวรรณกรรม
  รายงานผู้ป่วยเด็กที่มีกลุ่มอาการผิดปกติ LYMPHOPROLIFERATIVE เกิดร่วมกับโรคผิวหนังชนิด JUVENILE XANTHOGRANULOMA และทบทวนวรรณกรรม
 • รายงานผู้ป่วยโรค DOWLING-DEGOS
  รายงานผู้ป่วยโรค DOWLING-DEGOS
 • รายงานผู้ป่วยที่มีการเกิดภาวะเส้นเลือดฝอยขยายตัวผิดปกติอันเกิดจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองภายในหลอดเลือดชนิด NK เซลล์
  รายงานผู้ป่วยที่มีการเกิดภาวะเส้นเลือดฝอยขยายตัวผิดปกติอันเกิดจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองภายในหลอดเลือดชนิด NK เซลล์
 • รายงานผู้ป่วยโรค DERMATOFIBROMA ชนิดที่พบได้ไม่บ่อย อาการทางคลินิกพบรอยโรคจำนวนมากกระจายอยู่เฉพาะที่ ร่วมกับผลการตรวจทางพยาธิวิทยาพบ MUCIN ในชั้นหนังแท้
  รายงานผู้ป่วยโรค DERMATOFIBROMA ชนิดที่พบได้ไม่บ่อย อาการทางคลินิกพบรอยโรคจำนวนมากกระจายอยู่เฉพาะที่ ร่วมกับผลการตรวจทางพยาธิวิทยาพบ MUCIN ในชั้นหนังแท้
 • ปรากฏการณ์บริเวณเว้นว่างของผื่นหลอดเลือดขนาดเล็กอักเสบที่ผิวหนังรอบกระแดดและผิวหนังปกติข้างเคียง
  ปรากฏการณ์บริเวณเว้นว่างของผื่นหลอดเลือดขนาดเล็กอักเสบที่ผิวหนังรอบกระแดดและผิวหนังปกติข้างเคียง
 • รายงานผู้ป่วยที่เกิดปานดำชนิด DERMAL MELANOCYTOSIS จากยาอิมมาตินิบมีไซเลต (IMATINIB MESYLATE)
  รายงานผู้ป่วยที่เกิดปานดำชนิด DERMAL MELANOCYTOSIS จากยาอิมมาตินิบมีไซเลต (IMATINIB MESYLATE)
 • รายงานผู้ป่วยโรค INFLAMMATORY LINEAR VERRUCOUS EPIDERMAL NEVUS ที่มีผลพยาธิวิทยา EPIDERMOLYTIC HYPERKERATOSIS
  รายงานผู้ป่วยโรค INFLAMMATORY LINEAR VERRUCOUS EPIDERMAL NEVUS ที่มีผลพยาธิวิทยา EPIDERMOLYTIC HYPERKERATOSIS
 • รายงานผู้ป่วยที่มีภาวะเนื้องอกระบบประสาทส่วนปลายบริเวณผิวหนังเป็นจำนวนมาก
  รายงานผู้ป่วยที่มีภาวะเนื้องอกระบบประสาทส่วนปลายบริเวณผิวหนังเป็นจำนวนมาก
 • รายงานผู้ป่วยโรค PALISADED NEUTROPHILIC AND GRANULOMATOUS DERMATITIS IN RHEUMATOID ARTHRITIS
  รายงานผู้ป่วยโรค PALISADED NEUTROPHILIC AND GRANULOMATOUS DERMATITIS IN RHEUMATOID ARTHRITIS
 • รายงานการเกิดผื่นชนิดไลเคนนอยด์ ในผู้ป่วยที่ได้รับยาอิมมาทินิบ และการทบทวนวรรณกรรม
  รายงานการเกิดผื่นชนิดไลเคนนอยด์ ในผู้ป่วยที่ได้รับยาอิมมาทินิบ และการทบทวนวรรณกรรม
 • EXTRAGENITAL LICHEN SCLEROSUS รายงานผู้ป่วยซึ่งตอบสนองดีต่อการรักษาด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตบีชนิดคลื่นแคบร่วมกับยาอะซิเทรติน
  EXTRAGENITAL LICHEN SCLEROSUS รายงานผู้ป่วยซึ่งตอบสนองดีต่อการรักษาด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตบีชนิดคลื่นแคบร่วมกับยาอะซิเทรติน
Contents
หน้า. 239-257 หน้า. 239-257

แนวทางเชิงปฏิบัติในการวินิจฉัยและดูแลรักษาภาวะหนังศีรษะเป็นขุย
ศราวิน หาญชูวงศ์ , พูลเกียรติ สุชนวณิช , ศรัญญา คุณเขต

Abstract Full Text ( 851.76 KB )

scaling scalp, scalp hyperkeratosis, dandruff, seborrheic dermatitis, Psoriasis, tinea capitis

หน้า. 258-266 หน้า. 258-266

รายงานผู้ป่วยเด็กที่มีกลุ่มอาการผิดปกติ LYMPHOPROLIFERATIVE เกิดร่วมกับโรคผิวหนังชนิด JUVENILE XANTHOGRANULOMA และทบทวนวรรณกรรม
ณัชชา จันทะยานี , อภิชาต โพธิอะ , ชาญชัย ไตรวารี , ปาจรีย์ ฑิตธิวงษ์

Abstract Full Text ( 1.78 MB )

Juvenile xanthogranuloma, Autoimmune lymphoproliferative syndrome, Rituximab

หน้า. 267-274 หน้า. 267-274

รายงานผู้ป่วยโรค DOWLING-DEGOS
พิชญา มณีประสพโชค , เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล

Abstract Full Text ( 505.44 KB ) Question Answer

Dowling-Degos-Disease, reticulate pigmentation

หน้า. 275-285 หน้า. 275-285

รายงานผู้ป่วยที่มีการเกิดภาวะเส้นเลือดฝอยขยายตัวผิดปกติอันเกิดจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองภายในหลอดเลือดชนิด NK เซลล์
อาภาศรี สุขสำราญ , ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์

Abstract Full Text ( 613.96 KB ) Question Answer

Telangiectasia, Intravascular lymphoma, NK-cell lymphoma, Epstein-Bar virus

หน้า. 286-291 หน้า. 286-291

รายงานผู้ป่วยโรค DERMATOFIBROMA ชนิดที่พบได้ไม่บ่อย อาการทางคลินิกพบรอยโรคจำนวนมากกระจายอยู่เฉพาะที่ ร่วมกับผลการตรวจทางพยาธิวิทยาพบ MUCIN ในชั้นหนังแท้
พัชรินทร์ ปรีชานนท์ , เจตน์ วิทิตสุวรรณกุล

Abstract Full Text ( 1.01 MB )

myxoid, dermatofibroma, clustered

หน้า. 292-296 หน้า. 292-296

ปรากฏการณ์บริเวณเว้นว่างของผื่นหลอดเลือดขนาดเล็กอักเสบที่ผิวหนังรอบกระแดดและผิวหนังปกติข้างเคียง
ธนิศร สุขะกุล , สุเพ็ญญา วโรทัย

Abstract Full Text ( 460.17 KB )

หน้า. 292-296 หน้า. 292-296

รายงานผู้ป่วยที่เกิดปานดำชนิด DERMAL MELANOCYTOSIS จากยาอิมมาตินิบมีไซเลต (IMATINIB MESYLATE)
ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์ , ทนงเกียรติ เทียนถาวร

Abstract Full Text ( 2.90 MB )

acquired dermal melanocytosis, imatinib mesylate, Q-switched Nd:YAG 1064 nm

หน้า. 306-312 หน้า. 306-312

รายงานผู้ป่วยโรค INFLAMMATORY LINEAR VERRUCOUS EPIDERMAL NEVUS ที่มีผลพยาธิวิทยา EPIDERMOLYTIC HYPERKERATOSIS
ชื่นกมล อึงพิทักษ์พันธุ์ , พรรณมาตย์ ศรีวิเชียร , ปิ่นนรี ขัตติพัฒนาพงษ์

Abstract Full Text ( 652.72 KB )

Inflammatory linear verrucous epidermal nevus, epidermolytic hyperkeratosis

หน้า. 313-321 หน้า. 313-321

รายงานผู้ป่วยที่มีภาวะเนื้องอกระบบประสาทส่วนปลายบริเวณผิวหนังเป็นจำนวนมาก
สลิล สุวพันธ์ , พิมพา ตันธนศรีกุล , ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์

Abstract Full Text ( 817.42 KB )

Multiple idiopathic cutaneous neuromas, multiple endocrine neoplasia 2b syndrome, palisaded encapsulated neuroma

หน้า. 322-328 หน้า. 322-328

รายงานผู้ป่วยโรค PALISADED NEUTROPHILIC AND GRANULOMATOUS DERMATITIS IN RHEUMATOID ARTHRITIS
นพนันท์ เฉลิมโรจน์ , กุมุทนาท จันทร์ประภาพ , ศิลดา กนกรังสี

Abstract Full Text ( 1.39 MB )

cyclosporine, cyclophosphamide, Palisaded neutrophilic and granulomatous dermatitis, rheumatoid arthritis

หน้า. 329-335 หน้า. 329-335

รายงานการเกิดผื่นชนิดไลเคนนอยด์ ในผู้ป่วยที่ได้รับยาอิมมาทินิบ และการทบทวนวรรณกรรม
ธีรพงษ์ เมฆวิไลพันธุ์ , ณัฏฐา รัชตะนาวิน

Abstract Full Text ( 293.24 KB )

Imatinib, lichenoid eruption, tyrosine kinase inhibitor

หน้า. 336-341 หน้า. 336-341

EXTRAGENITAL LICHEN SCLEROSUS รายงานผู้ป่วยซึ่งตอบสนองดีต่อการรักษาด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตบีชนิดคลื่นแคบร่วมกับยาอะซิเทรติน
ภัทรีวัลย์ โรจนพันธุ์ , จุลพรรธน์ อินทรศัพท์

Abstract Full Text ( 1.32 MB )

extragenital lichen sclerosus, narrowband ultraviolet B phototherapy

หน้า. 342-346 หน้า. 342-346
หน้า. 347-351 หน้า. 347-351

ดรรชนีชื่อเรื่อง

Full Text ( 46.10 KB )

หน้า. 352-355 หน้า. 352-355
หน้า. 356-359 หน้า. 356-359

ดรรชนีชื่อผู้นิพนธ์

Full Text ( 45.58 KB )