ในอดีต

AAD Highlight 2014
ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557
เวลา 13:00-15:00 น.

13:00 Coffee Break
13:30 เริ่มบรรยาย

1. Tips from the 2014 Denver AAD อ.พญ.ศศิมา เอี่ยมพันธุ์
2. Focus on photodermatology อ.พญ.นฤมล ศิลปอาชา
3. All about hairs อ.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป
4. Contact dermatitis tips from AAD อ.พญ.ปราณี เกษมศานต์
5. Impressive experience from AAD พญ.ศรินยา จิตรวาณิช
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต