ในอดีต

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ
Allergan Academy


เชิญแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย

“Unlock the Beauty Secret – Feel the Difference with HA Volumizer”

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 -12:30 น.
ห้องประชุมเฉลิมพรหมมาศ อาคาร อปร. รพ.จุฬาลงกรณ์

วิทยากร: Dr. Mauricio De Maio, Plastic Surgeon, Brazil
.....................................................................

Pre-Registration
รับจำนวนจำกัด 600 คน

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต