ในอดีต

Interhospital Dermatology Conference
จัดโดย
สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 12:00-15:45 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 8, 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์

เวลา กำหนดการ
12:00 –13:00 น. Case demonstration ณ ห้องประชุม 810A,B ชั้น 8
13:00 –13:30 น. อาหารว่างและชมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ บริเวณโถง ชั้น 9
13:30 –13:40 น. พิธีเปิด ณ ห้องประชุม 910A-C ชั้น 9
13:40 – 15:30 น. นำเสนอ Case& Discussion ณ ห้องประชุม 910A-C ชั้น 9
15:30 – 15:45 น. ปิดประชุม
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต