ในอดีต

AAD Highlight 2016
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:30-15:30 น.
ห้องประชุมประจวบ ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

1. Onychomycosis: a treatment update - ผศ. นพ. สุมนัส บุณยะรัตเวช
2. Photo and more - พ.ท. นพ. จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
3. Update in treatment of hair disorders - อ. พญ. ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี
4. Contact allergy pearls - อ. พญ.ไพลิน พวงเพชร
5. Medical dermatology hodgepodge - ผศ. พญ. ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต