Local

การอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 40
จัดโดย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส อาคารจรัส ยามะรัต(ตึก 4) ชั้น1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
.........................................หลักสูตรการอบรม
ระเบียบการอบรม
ตาราง
ใบสมัคร
จดหมายขออนุมัติ
Share:

Categoty : Local