ในอดีต

ประชุมกลางปี จ.เชียงใหม่

Unseen...Unheard...Uncut

1. Sunscreen, Acne, Skin diseases, รศ.นพ.นภดล นพคุณ

2. Cutaneous Manifestations of Systemic Mycoses in Immunocompromised Patients, รศ.นพ.สิริ เชี่ยวชาญวิทย์

3. Food Allergy, รศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์

4. Onychomycosis pearls: the secret of evaluation  and treatment, นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช

5. Guideline in Management of Alopecia Areata, นพ.รัฐพล ตวงทอง

6. Biologics in Psoriasis, รศ.นพ.ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์

7. Calciphylaxis, นพ.วิชช ธรรมปัญญา


Handout

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต