ในอดีต

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง

12:00-13:30 น. OPD case  ห้องตรวจโรคผิวหนัง ชั้น 1
13:30-15:30 น. Discussion ห้องประชุมเรณู โคตรจรัส ชั้น 6

 

Case 1 Necrobiosis lipoidica

Case 2 Sarcidosis with Verruca plana

Case 3 Bullous congenital ichithyosiform erythroderma

Case 4 Primary cutaneous CD30+ lympho-proliferative disease

Case 5 Cutis loaxa, Urticarial vasculitis, Hepatitis B infection

Case 6 Cutaneous plasmacytosis

Case 7A Cutaneous Protothecosis

Case 7B Cutaneous Protothecosis

Case 8 Eruptive syringoma

Case 9 Epithelioid sarcoma

Case 10 Acquired trichorrhexis nodusa

Case 11 Epidermolysis bullosa pruriginosa

Case 12 Prurigo pigmentosa

Case 13 Tuberous sclerosis

Case 14 Subcutaneous Entomophthoromycosis

Case 15 Purely cutaneous Rosai-Dorfman disease coincident with capillary hemangioma

Case 16 Darier’s disease

Case 17 Tuberculosis cutis orificialis with perianal involvement

Case 18 Angiosarcoma

Case 19 Probable localized borderline tuberculoid leprosy

Case 20 Lupus erythematosus and lichen planus (LE/LP) overlap syndrome

Case 21 Behcet’s disease

Case 22 Hailey-Hailey disease

Case 23 Livedo reticularis with hypercoagulabity

Case 24 Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia

Case 25 Generalized granuloma annulare


Click

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต