ในอดีต

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า

12:30 น. ดู case แผนกผิวหนัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
14:00 น. discussion ห้องประชุมชั้น 9 ฝั่งสูติฯ อาคารพัชรกิติยาภาฯ


Case 1 Atypical angioma serpiginsoum with nevus spilus
Case 2 Good’s syndrome
Case 3 Case for discussion
Case 4 Focal dermal hypoplasia of Goltz
Case 5 Familial multiple solar lentigines and actinic keratosis Xeroderma pigmentosum variant to be ruled out
Case 7 DLE with Follicular Mucinosis
Case 8 Neutrophilic eccrine hidradenitis (NEH)
Case 9 Plane xanthomas
Case 10 Acquired localized lipodystrophy
Case 11 1. Pityriasis rosea
2. Benign Symmetrical Lipomatosis (Madelung’s Disease)
Case 12 Epidermiolysis bullosa simplex
Case 13 Disseminated Superficial Porokeratosis (DSP)
Case 14 Lichen sclerosus et atrophicus
Case 15 Idiopathic Chilblains
Case 16 Subcutaneous panniculitis-like T cell lymphoma
Case 17 Tufted angioma
Case 18 Phakomatosis Pigmentovasculais (Type lla) or Phakomatosis cesioflammia
Case 19 AIDS related Kaposi’s sarcoma
Case 20 Condyloma lata in secondary syphilis

Handout

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต