ในอดีต


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 38
38th DST Annual Meeting 2013
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

13 - 15 มีนาคม 2556
Venue: Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, 22nd Floor, Bangkok, Thailand

แพทย์เข้าร่วมประชุม 859 คน


VDO

Final Program

Workshop

Pre-Congress Course
Dermoscopy
Patch Test
Nail Surgery
Dermatopathology


Map for Pre-Congress Course
Map for Pre-Congress Course 2

Registration (Thai)

Registration (English)

หนังสือขออนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม


DST Membership Application Form

Exhibitors

Floor Plan

CentralWorld Map

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต