ในอดีต

Skin Forum: 22nd WCD Highlight 2011
ห้องประจวบ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 3 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Speaker:

1. Atopic Dermatitis -- ศ.พญ.ศิริวรรณ  วนานุกูล  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  รพ.จุฬาลงกรณ์

2. Acne -- อ.นพ.โกวิท  คัมภีภาพ  สถาบันโรคผิวหนัง

3. Contact Dermatitis -- อ.พญ.ประณีต  สัจจเจริญพงษ์  สถาบันโรคผิวหนัง

4. New Dermatoses -- อ.พญ.ชุติกา  ศรีสุทธิยากร  แผนกผิวหนัง รพ.พระมงกุฎเกล้า

5. Ingrown Toenail -- อ.นพ.สุมนัส  บุณยะรัตเวช  ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

6. Hair -- อ.นพ.รัฐพล  ตวงทอง  ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

7. Afamelanotide -- อ.พญ.ชนิษฎา  วงษ์ประภารัตน์  ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

8. New Classifications of Pattern Hair Loss -- อ.พญ.สุเพ็ญญา  วโรทัย  ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต