สมัครสมาชิกสมาคมฯ

คุณสมบัติของสมาชิก และระเบียบการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

 • 1. สมาชิกของสมาคมฯ มี 4 ประเภท คือ
  • ประเภทที่ 1 สมาชิกสามัญ
  • ประเภทที่ 2 สมาชิกสมทบ
  • ประเภทที่ 3 สมาชิกกิตติมศักดิ์
  • ประเภทที่ 4 สมาชิกสมทบนานาชาติ
 • 2. สมาชิกสามัญ – ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยอนุมัติจากแพทยสภา
  • เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง โดยต้องมี
   • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา จากแพทยสภา หรือ
   • หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตจวิทยา จากแพทยสภา หรือ
   • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา จากแพทยสภาหรือ
   • หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา จากแพทยสภา
  • ประเภทที่ 4 สมาชิกสมทบนานาชาติ
 • 3. สมาชิกสมทบ – ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยอนุมัติจากแพทยสภา
 • 4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ – ต้องมีคุณสมบัติเป็นแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิทางสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่คณะกรรมการอำนวยการเห็นสมควรมีมติให้เชิญเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคมฯ
 • 5. สมาชิกสมทบนานาชาติ – ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตของประเทศนั้น
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยอนุมัติจากแพทยสภาของประเทศนั้น
 • 6. ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ ต่อเลขาธิการ
 • 7. การรับเข้าเป็นสมาชิกต้องผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โดยเลขาธิการเป็นผู้นำเสนอ เมื่อที่ประชุมมีมติให้รับผู้สมัครเป็นสมาชิกได้ เลขาธิการจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการลงทะเบียนและชำระค่าบำรุง
 • 8. สมาชิกภาพจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ลงทะเบียนและชำระค่าบำรุงตามกฎของสมาคมเรียบร้อยแล้ว

  



 

649

ตจแพทย์ที่จบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ ตจวิทยา