รายชื่อสมาชิก

ประเภทสมาชิก สามัญ (วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา)  ทั้งหมด 18 รายชื่อ