รายชื่อสมาชิก

ประเภทสมาชิก สามัญ (หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา)  ทั้งหมด 5 รายชื่อ