กิจกรรม

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ออกหน่วยแพทย์
ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ถนนเอกชัย แขวงบางบอน กรุงเทพฯ
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559
.............................................
รายนามแพทย์ร่วมออกหน่วย
1. รศ.นพ. นภดล นพคุณ - รพ.จุฬาลงกรณ์/ รพ.บำรุงราษฎร์
2. ศ.พญ. ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
3. ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ - รพ.บำรุงราษฎร์
4. ศ.พญ. ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล - วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต
5. ผศ.ดร.พญ. จิตติมา ฐิตวัฒน์ - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
6. นพ. พูลเกียรติ สุชนวณิช - รพ.รามาธิบดี
7. พญ. อาภากร เหล่าชุนสุวรรณ - ศูนย์ผิวหนัง มศว.
8. พญ. ณัทดา สามัคยานุสรณ์ - ศูนย์ผิวหนัง มศว.
9. พญ. ลลิตา สิงหติราช - Rajdhedee Clinic ภูเก็ต
10. พญ. วีรวดี ธรรมธาดา - องค์กรแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า
11. พญ. ตรีนุช คุณดิลกชัย - ม.แม่ฟ้าหลวง กทม.
12. พญ. ศศกร วีระสถาปนากุล - ศูนย์แพทย์เมดดิไซน์
13. พญ. ศิริวรรณ ปาละวิสุทธิ์ - รพ.จุฬาลงกรณ์
14. พญ. กาญจนา เหลืองรังษิยากุล - รพ.พระมงกุฏเกล้า
15. พ.ท.นพ. บุรวัฒน์ นิลรอด - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
16. ผศ.พญ. ยิ่งลักษณ์ วิเศษศิริ - รพ.รามาธิบดี
17. พญ. ประภาพร ทรัพย์มูล
18. พญ. ณพัฐอร พงษ์ศรีหดุลชัย - ศูนย์ผิวหนัง มศว.
19. พญ. อังศนา นิมกาญจน์ - รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล
20. นพ. ประดิษฐ์ ศรีจงใจ - รพ.ลาดพร้าว


Click

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม