กิจกรรม

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี
อ.สามพราน จ.นครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559
--------------------------------------------------


รายนามแพทย์ร่วมออกหน่วย
1.ผศ. พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ - รพ. บำรุงราษฎร์
2.พญ. ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล- วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
3.พญ. เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก - สถาบันโรคผิวหนัง
4.พญ. ภัทริยา จรรยาชัยเลิศ - รพ.ศิริราช
5.พญ. ชญาณี ลิขิตวัฒนานุรักษ์ - รพ.ศิริราช
6.นพ. ศราวิน หาญชูวงศ์ - รพ.รามาธิบดี
7.พญ. สุธีธร วงศ์จินดาพรรณ - รพ.รามาธิบดี


Click

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม