กิจกรรม

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนราธิว
าสราชนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ดำเนินตามรอยเบื้องยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560


click

รายนามแพทย์ร่วมออกหน่วย

รศ.นพ. นภดล นพคุณ
ศ.พญ. ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
ผศ.พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์
ผศ.ดร.พญ. จิตติมา ฐิตวัฒน์
พญ. สุวรรณา สุรบถ
พญ. นภัทร ภูมิรัตน
พญ. เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก
นพ. กฤษฎา มโหทาน
นพ. โกวิท คัมภีรภาพ
นพ. พูลเกียรติ สุชนวณิช
พญ. ศิลดา กนกรังษี
นพ. กิตติพงศ์ วันถาวรประเสริฐ
นพ. ธีระศักดิ์ แซ่โก้
พญ. กฤตยา รัตนากรณ์
พญ. ศุภกมล ฉัตรศุภกุล

นพ. อรรณพ บุญหวังช่วย

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม