ข่าวสำหรับแพทย์

รับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาโรคผิวหนังสำหรับแพทย์ประจำบ้าน
(ผู้สนับสนุนทุน พรเกษมคลินิก)


สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้รับจดหมายจากพรเกษมคลินิก มีความประสงค์ที่จะมอบทุนส่งเสริมการศึกษาโรคผิวหนัง (ไม่รวมด้านความงาม) ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน ที่ต้องการไปเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมในต่างประเทศ จำนวนปีละ 3 ทุนๆ ละ 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
หลักเกณฑ์การพิจารณา
รูปแบบการนำเสนอ
  1. Oral presentation
  2. Poster
การประชุมนานาชาติ
  1. การประชุม AAD เป็น Priority
  2. การประชุม EADV
  3. การประชุม World congress
  4. การประชุม Regional Derm
โดยจะพิจารณาตามลำดับ เนื่องจากเป็นการประชุมที่มีความหลากหลาย พร้อมทั้งคัดเลือกผลงานวิจัย และกำหนดส่ง
Abstract ตามลำดับต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน
แพทย์ประจำบ้านท่านใดสนใจส่ง หลักฐานการการสมัครประชุม, CV และ Abstract ได้ที่ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย email: contact@dst.or.th หรือติดต่อ คุณสุรีย์พร โทร. 081-925-8790


คณะกรรมการพิจารณาทุน
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
Share: