ข่าวสำหรับแพทย์

รายชื่อผู้ส่งใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(13:00 น./ ภาควิชาตจวิทยา ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 รพ.ศิริราช)
1. แพทย์หญิงนรมน เจริญพิพัฒน์สิน
2. แพทย์หญิงญาณิสร นันท์ชัยพฤกษ์
3. นายแพทย์อิศรา เย็นยุวดี
4. แพทย์หญิงภัทราภรณ์ เลี้ยงชีพ
5. แพทย์หญิงปณิตตรา สุภัทรเสถียรกุล
6. แพทย์หญิงสุภัทรา ตระการวิทยารักษ์
7. นายแพทย์ยุทธรัตน์ สุวรรณชาติกุล
8. แพทย์หญิงรังสิมา กิรติวงศ์วรรณ
9. นายแพทย์ทินภัทร ยศไตรศรีวิรัตน์
10. นายแพทย์กรไชย ภาภัคศุภเสกข์
11. แพทย์หญิงณัฐกานต์ จันทนพรชัย
12. แพทย์หญิงปสิตา พลากรกิตติ
13. แพทย์หญิงธันยนันท์ กังวาฬพรโรจน์
14. แพทย์หญิงณัฐมน กันมินทร์
15. นายแพทย์กฤษฎา เขียวเปลื้อง
16. แพทย์หญิงพิชามญชุ์ พรมเสนา
17. แพทย์หญิงชฎากาญจน์ หยั่น
18. แพทย์หญิงศวิตา เขมะพันธุ์มนัส

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(13:00 น./ ห้องประชุมสาขาวิชาตจวิทยา ชั้น 5 โซน Cอาคารภูมิสิริฯ)
1. นายแพทย์รชฎ วงศ์จิรัฐิติกาล
2. แพทย์หญิงณัฐสินี ตั้งกิจงามวงศ์
3. แพทย์หญิงบุษบง จันทร์ชีวะ
4. แพทย์หญิงสลิล กีรติกานนท์
5. นายแพทย์กอบพัฒน์ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(08:30 น./ สำนักงานหน่วยโรคผิวหนัง ชั้น 2 อาคาร 1 รพ.รามาธิบดี)
1. แพทย์หญิงพฤนท์พัชร์ ภิญโญวิวัฒน์
2. แพทย์หญิงมณฑณัฐ พลอยแดง
3. แพทย์หญิงกานต์ชนา ลีรัณยกุล
4. แพทย์หญิงชนินันท์ โฆษิตกุลจร
5. นายแพทย์วรชัย พูลดำ
6. แพทย์หญิงกันตรัตน์ วัฒนวินิจฉัย
7. นายแพทย์วศิน เสาวลักษณ์สกุล
8. แพทย์หญิงอภิรดา ทีฆอริยภาคย์
9. นายแพทย์ศรัณย์ ไกรถิ่น

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
(09:00 น./ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 20 สถาบันสุขภาพเด็กฯ)
1. นายแพทย์ศรัณย์ เจนตระกูลโรจน์
2. นายแพทย์นรจักร คุ้มชำนาญ
3. แพทย์หญิงฝัน ศรีธุระวานิช
4. แพทย์หญิงธนพร พัวรัตนอรุณกร
5. แพทย์หญิงพีรยา สุธีรวุฒิ
6. แพทย์หญิงเบญญาภรณ์ กั่งเซ่ง
7. นายแพทย์อำพล วิชัยสกุล
8. แพทย์หญิงสุพัตรา ชาติลีฬหา
9. แพทย์หญิงชมพูนุท ทองม่วง
10. แพทย์หญิงกุสุมาลย์ ศรีภูวงษ์
11. แพทย์หญิงอินทิพร เอื้อไพบูลย์
12. นายแพทย์ชนะกันต์ วิจารณ์
13. แพทย์หญิงณัฐภัสสร วิวรรธน์สมบัติ
14. นายแพทย์ภัทร วรวุทธินนท์
15. แพทย์หญิงสุปวีณ์ พันธุ์มะม่วง
16. แพทย์หญิงนลัทพร แสงรัตนธงชัย
17.แพทย์หญิงหทัยทิพย์ มานุพีรพันธ์
18. แพทย์หญิงสุภารัตน์ วังสุวรรณ
19. แพทย์หญิงสุกัญญา ขอศานติวิชัย
20. แพทย์หญิงสุภาพร สุวรรณโชติ
21. แพทย์หญิงอารียา ศรีม่วง
22. แพทย์หญิงนวลจุฑา ติรชัยมงคล
23. แพทย์หญิงอัญญ์ชิสา อังคณาสินสิริ
24.แพทย์หญิงฐิติมา เกตุจิตร
25. แพทย์หญิงธันยพร ขอร่วมกลาง

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
(08:30 น./ แผนกผิวหนัง ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ รพ.พระมงกุฎฯ)
1. แพทย์หญิงเมทินี วิรุฬห์ไพศาล
2. นายแพทย์พัฒนสรณ์ เก้าเอี้ยน
3. แพทย์หญิงธิติพัฒน์ อยู่ยืนยง
4. แพทย์หญิงศนิชยา นราธรสวัสดิกุล
5. แพทย์หญิงปาจรีย์ เขมะชิต
6. แพทย์หญิงภัทรภร กุมภวิจิตร
7. แพทย์หญิงขวัญหทัย กุลตวนิช
8. แพทย์หญิงรุจิรา ลีธนาภรณ์

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(13:00 น./ ห้องประชุมโดม 4 อาคารคุณากร ชั้น 2 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
1. แพทย์หญิงปิยะนาฏ จงรักษ์
2. นายแพทย์ณัฏฐ์พัชร์ จิระสุทัศน์
3. แพทย์หญิงศวิตา สิทธิศักดิ์สมใจ

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(13:00 น./ หน่วยโรคผิวหนัง ชั้น 5 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ม.เชียงใหม่)
1. แพทย์หญิงตุลยกมล เดชวงศ์ญา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(13:00 น./ ห้องประชุม 4 ชั้น 12 สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ม.สงขลานคริทร์)
1. แพทย์หญิงนันธัชพร อมรชัยศักดา

หมายเหตุ
สถาบันฝึกอบรมจะไม่ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่เลือกสถาบันฝึกอบรมนั้นๆ อันดับที่ 2-3
หากได้รับผู้สมัครในอันดับที่ 1 ครบตามตำแหน่งแล้ว และประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
Share: