Post-Graduate

การฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา

เป็นสาขาฝึกอบรมประเภทที่ 2 ของแพทยสภา มีระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 4 ปี

มีสถาบันให้การฝึกอบรม 7 แห่ง ดังนี้
1. ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 7 คน/ปี
2. สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน
/ปี
3. สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 คน/ปี
4. แผนกผิวหนัง กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 3 คน/ปี
5. สถาบันโรคผิวหนัง จำนวน 6 คน/ปี
6. หน่วยผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน/ปี
7. หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 คน/ปี

ปีละ 27 คน (2560)

เปิดรับสมัคร (รอบแรก)
พฤศจิกายน-ธันวาคม (แพทยสภา)
ตุลาคม-ธันวาคม (สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ)

ประกาศผลการคัดเลือก (รอบแรก)
มกราคม

เริ่มการฝึกอบรม
1 มิถุนายน

สอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิยา
มิถุนายน

*แก้ไขข้อมูล เมื่อ 11 ธ.ค.59

Share:

หมวดหมู่ : Post-Graduate