VDO สำหรับประชาชน

งามอย่างไร...ไม่เสี่ยง 1

งามอย่างไร...ไม่เสี่ยง 2

งามอย่างไร...ไม่เสี่ยง 3

งามอย่างไร...ไม่เสี่ยง 4

การประชุมวิชาการงานเฝ้ารัวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เรื่อง "บริโภคปลอดภัยด้วยการสื่อสารความเสี่ยง: ตื่นตัวแต่ไม่ตกใจ"
รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร หน่วยโรคผิวหนัง รพ.รามาธิบดี
พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา อนุกรรมการวิชาการ สมาคมฯ
Share: