VDO สำหรับประชาชน

24 มีนาคม 2561 การดูแลส่วนสัดอย่างปลอดภัย

วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561
รายการ MIdnight Family-TV 3Family13
เรื่อง : การดูแลส่วนสัดอย่างปลอดภัย
MIdnight Family-TV 3Family13 ออกอากาศ เวลา 23.00 น..
โดย อ.พญ.จันทร์จิรา สวัสดิพงษ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
Share: