VDO สำหรับประชาชน

อันตรายจากการซื้อยาแก้สิวมารับประทาน

24 พฤศจิกายน 2560
รายการ DST TV
เรื่อง: : อันตรายจากการซื้อยาแก้สิวมารับประทาน
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
Share: