VDO สำหรับประชาชน

22 มีนาคม 2562 ผื่นแพ้ยา

22 มีนาคม 2562
รายการ DST TV
เรื่อง: ผื่นแพ้ยา
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
Share: