VDO สำหรับประชาชน

19 ตุลาคม 2561 วันสะเก็ดเงินโลก “20 คำถามกับ 3 เรื่องที่ขอ”

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
รายการ DST TV
เรื่อง: วันสะเก็ดเงินโลก “20 คำถามกับ 3 เรื่องที่ขอ”
ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล (ถนนศรีอยุธยา ) เวลา 13.00 – 15.00 น.
รศ. นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

รศ. พญ. ณัฏฐา รัชตะนาวิน
ผศ. พญ. นฤมล ศิลปอาชา
อ. พญ. เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
Share: