VDO สำหรับประชาชน

Glutathione-Growth Factor-Stem cell

Laser IPL Botox Filler Dermaroller Complication

งานแถลงข่าว พบสื่อมวลชน เรื่อง “เทคโนโลยีความงาม จะสวยหรือจะซวยกันแน่"
จัดโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ห้อง Lotus Suites 11 Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553 เวลา 10:00-11:00 น.

ประธาน
รศ.นพ.นพดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ผู้บรรยาย
ภก.วัฒนา อัครเอกฒาลิน ผู้อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
ผศ.พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
นพ.อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี อนุกรรมประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

พิธีกร
นพ.สมิทธิ์ อารยะสกุล อนุกรรมประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
Share: