ติดต่อสมาคมฯ

คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2561 - 2563


รศ. นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
นายกสมาคม
email: puan@dst.or.th
ศ.คลินิก พญ. ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
อุปนายกด้านกิจกรรมสังคม
email: srisupalak@dst.or.th
นพ. จินดา โรจนเมธินทร์
อุปนายกด้านประสานงานยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์
email: jinda@dst.or.th
ศ. พญ. กนกวลัย กุลทนันทน์
เลขาธิการ
email: kanokvalai@dst.or.th
รศ. พญ. ณัฏฐา รัชตะนาวิน
สาราณียกร
email: natta@dst.or.th
ศ. พญ. วรัญญา บุญชัย
ผู้ช่วยสาราณียกร
email: waranya@dst.or.th
พ.อ.หญิง รศ. พญ. กอบกุล อุณหโชค
เหรัญญิก
email: kobkul@dst.or.th
นพ. สมศักดิ์ ตันรัตนากร
นายทะเบียน
email: somsak@dst.or.th
ศ. นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ
ประธานวิชาการ
email: woraphong@dst.or.th
พญ. มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
ผู้ช่วยประธานวิชาการ
email: marisa@dst.or.th
ผศ. พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์
ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม
email: suwirakorn@dst.or.th
ดร. นพ. เวสารัช เวสสโกวิท
ประธานฝ่ายแพทย์และจริยธรรม
email: vesarat@dst.or.th
ศ. ดร. นพ. ประวิตร อัศวานนท์
ประชาสัมพันธ์
email: pravit@dst.or.th
รศ. พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
email: rungsima@dst.or.th
น.อ. นพ. สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์
สารสนเทศ
email: siriwat@dst.or.th
นพ. อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี
ผู้ช่วยสารสนเทศ
email: udomsak@dst.or.th
ผศ. นพ. รัฐพล ตวงทอง
ปฏิคม
email: rattapon@dst.or.th
นพ. รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์
กรรมการกลาง และประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
email: rataporn@dst.or.th
พญ. พู่กลิ่น ตรีสุโกศล
กรรมการกลาง และประธานฝ่ายพิจารณาทุน
email: poohglin@dst.or.th
ผศ. นพ. สุมนัส บุณยะรัตนเวช
กรรมการกลาง และประธานฝ่ายอบรมระยะสั้น
email: sumanas@dst.or.th