ติดต่อสมาคมฯ

คณะอนุกรรมการ ปี 2561 - 2563

คณะอนุกรรมการวิชาการ
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• ผู้ช่วยประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ

• อนุกรรมการ
นพ.จินดา โรจนเมธินทร์
ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ
พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช
รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา
พญ.ไพลิน พวงเพชร
ผศ.พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร
ผศ.นพ.เจตน์ วิฑิตสุวรรณกุล
รศ.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป
พ.ต.หญิง พญ.ชุติกา ศรีสุทธิยากร
ผศ.นพ.พัลลภ จักรวิทย์ธำรง
ผศ.นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช
พญ.จันทร์จิรา สวัสดิพงษ์คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• ผู้ช่วยประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์
นพ.อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี
ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง
ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา
พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี
พ.ท.หญิง พญ.สุพิชญา ไทยวัฒน์
พญ.ศิเรมอร ทองสิมา
พญ.แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์
นพ.ชนัทธ์ กำธรรัตน์
นพ.สาโรช สุวรรณสุทธิ
ผศ.นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช
ผศ.พญ.สุเพ็ญญา วโรทัย
นพ.สมิทธิ์ อารยะสกุลคณะอนุกรรมการอบรมระยะสั้น
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการและเลขานุการ
ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
นพ.จินดา โรจนเมธินทร์
ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช
นพ.วรพล เวชชาภินันท์
พญ.กุมุทนาถ จันทร์ประภาพ
นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช
พญ.ปราณี เกษมศานติ์
พ.ต.หญิง พญ.ชุติกา ศรีสุทธิยากร
พญ.ปิ่นนรี ขัตติพัฒนาพงษ์
นพ.เจตน์ วิฑิตสุวรรณกุล
พ.ต.หญิง พญ.สุพิชญา ไทยวัฒน์
พญ.ไอณภัค บุญทวียุวัฒน์
ผศ.พญ.เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล

คณะอนุกรรมการกิจกรรมสังคม
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• รองประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน
ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์
นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช
พญ.ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล
นพ.กฤษฎา มโหทาน
น.อ.นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์
ผศ.ดร.พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์
ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง
รศ.(พิเศษ) พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
พญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก
ผศพญ.วรีพร ดิสภานุรัตน์
พ.ต.หญิง พญ.สุพิชญา ไทยวัฒน์

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุน

• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
พญ. พู่กลิ่น ตรีสุโกศล
รศ.ดร.สุขุม เจียมตน
รศ.นพ.นิยม ตันติคุณ
รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
พญ.วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์
พ.ท.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
ผศ.นพ.เจตน์ วิทิตสุวรรณกุล
นพ.เจตน์ วิฑิตสุวรรณกุล

คณะอนุกรรมการปฏิคม
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
นพ.รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์
น.อ.นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์
รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา
ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง
พ.ท.นพ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
นพ.วรพล เวชชาภินันท์
พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี
ผศ.นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช
ผศ.นพ.เจตน์ วิฑิตสุวรรณกุล
พญ.ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ
พญ.กัณห์ชลิต ถนอมกิตติ


กองบรรณาธิการ
• บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
• บรรณาธิการผู้ช่วย
• กองบรรณาธิการ
• กองบรรณาธิการ
• กองบรรณาธิการ
• กองบรรณาธิการ
• กองบรรณาธิการ
• กองบรรณาธิการ
• กองบรรณาธิการ
• กองบรรณาธิการ
• กองบรรณาธิการ
• กองบรรณาธิการ
• กองบรรณาธิการ
• กองบรรณาธิการ
• กองบรรณาธิการ
• กองบรรณาธิการ
• กองบรรณาธิการ
• กองบรรณาธิการ
• กองบรรณาธิการ
• กองบรรณาธิการ
รศ.พญ.ณัฎฐา รัชตะนาวิน
ศ.พญ.วรัญญา บุญชัย
ศ.คลินิค พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
รศ.นพ.สิริ เชี่ยชาญวิทย์
พ.อ.หญิง รศ.พญ.กอบกุล อุณหโชค
อ.พญ.ประภาวรรณ เชาวะวณิช
รศ.พญ.ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์
ผศ.พญ.กุมุทนาถ จันทร์ประภาพ
ผศ.พญ.พัดชา พงษ์เจริญ
ผศ.พญ.เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล
รศ.พญ.ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี
อ.พญ.ไพลิน พวงเพชร
ผศ.นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช
พันตรีหญิง พญ.ชุติกา ศรีสุทธิยากร
อ.พญ.ศรัญญา คุณเขต
รศ.นพ.วาสนภ วชิรมน
รศ.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป
ผศ.พญ.จรัสศรี ฬียาพรรณ
ผศ.นพ.เจตน์ วิทิตสุวรรณกุล
อ.พญ.แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์


คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่น
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
รศ.นพ.นภดล นพคุณ
ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน
พอ.หญิง รศ.พญ.กอบกุล อุณหโชค
ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
นพ.จินดา โรจนเมธินทร์
ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช
ผศ.พญ.วรีพร ดิสภานุรัตน์