ติดต่อสมาคมฯ

คณะอนุกรรมการ ปี 2557 - 2559

คณะอนุกรรมการวิชาการ
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• ผู้ช่วยประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
นพ.จินดา โรจนเมธินทร์
พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช
รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา
พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
พญ.ไพลิน พวงเพชร
พญ.นัทยา วรวุทธินนท์
นพ.เจตน์ วิฑิตสุวรรณกุล
พญ.วรีพร ดิสภานุรัตน์

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
• ประธาน
• ผู้ช่วยประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์
รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา
นพ.อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี
น.อ.นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์
นพ.ชูชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์
รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง
พญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก
นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย
พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน
พ.ท.นพ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
คณะอนุกรรมการอบรมระยะสั้น
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• เลขาอนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
รศ.นพ.นภดล นพคุณ
ศ.พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช
พญ.วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์
นพ.โกวิท คัมภีรภาพ
นพ.ชำนาญ ชอบธรรมสกุล
น.อ.นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์
นพ.จินดา โรจนเมธินทร์
พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
พญ.กุมุทนาถ ประพุทธนิติสาร
คณะอนุกรรมการบริการเพื่อสังคม
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• รองประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
รศ.นพ.นภดล นพคุณ
รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน
ศ.พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช
พญ.ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล
นพ.กฤษฎา มโหทาน
ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์
น.อ.นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์
ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง
พญ.วรีพร ดิสภานุรัตน์
นพ.ธนวัฒน์ คูถิรตระการ
พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุน

• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
ดร.นพ.เวสารัช เวสสโกวิท
พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล
พญ.นลินี สุทธิพิศาล
รศ.นพ.นิยม ตันติคุณ
รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ
พญ.วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์
พ.ท.นพ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
นพ.เจตน์ วิฑิตสุวรรณกุล
คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ผิวหนังดีเด่น
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
ดร.นพ.เวสารัช เวสสโกวิท
พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล
พญ.นลินี สุทธิพิศาล
รศ.นพ.นิยม ตันติคุณ
รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ
พญ.วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์
พ.ท.นพ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
นพ.เจตน์ วิทิตสุวรรณกุล
คณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการรักษาพยาบาล
(Clinical Practice Guideline)
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
ดร.นพ.เวสารัช เวสสโกวิท
รศ.นพ.วิวัฒน์ ก่อกิจ
ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
พญ.ประภาวรรณ เชาวะวณิช
พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร
พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี
นพ.ธนวัฒน์ คูถิรตระการ
พญ.นฤมล ศิลปอาชา
คณะอนุกรรมการปฏิคม
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
น.อ.นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์
ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง
พ.ท.นพ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
พญ.ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ


คณะอนุกรรมการตรวจสอบการออกบูธ
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง
ดร.นพ.เวสารัช เวสสโกวิท
รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา
พ.ท.นพ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
นพ.วรพล เวชชาภินันท์
นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช
พญ.ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ

คณะอนุกรรมการจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนัง
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
ดร.นพ.เวสารัช เวสสโกวิท
ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
พ.อ.หญิง รศ.พญ.กอบกุล อุณหโชค
พญ.ประภาวรรณ เชาวะวณิช
พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร