ติดต่อสมาคมฯ

คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2557 - 2559

ศาสตราภิชาน นพ. นภดล นพคุณ
นายกสมาคม
email: nopadon@dst.or.th
นพ. รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์
อุปนายกด้านวิเทศสัมพันธ์
email: rataporn@dst.or.th
ศ.คลินิก พญ. ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
อุปนายกด้านบริการการแพทย์และสังคม
email: srisupalak@dst.or.th
นพ. พูลเกียรติ สุชนวณิช
ผู้ช่วยอุปนายกด้านบริการการแพทย์และสังคม
email: poonkiat@dst.or.th
ศ. พญ. กนกวลัย กุลทนันทน์
เลขาธิการ
email: kanokvalai@dst.or.th
ศ. นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ
รองเลขาธิการ
email: woraphong@dst.or.th
นพ. จินดา โรจนเมธินทร์
ประธานวิชาการ
email: jinda@dst.or.th
พญ. มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
ผู้ช่วยประธานวิชาการ
email: marisa@dst.or.th
พ.อ.หญิง รศ. พญ. กอบกุล อุณหโชค
เหรัญญิก
email: kobkul@dst.or.th
ร.อ.หญิง พญ. ชุติกา ศรีสุทธิยากร
ผู้ช่วยเหรัญญิก
email: chutika@dst.or.th
รศ. พญ. ณัฏฐา รัชตะนาวิน
สาราณียกร
email: natta@dst.or.th
ผศ. นพ. วาสนภ วชิรมน
ผู้ช่วยสาราณียกร
email: vasanop@dst.or.th
ผศ. นพ. รัฐพล ตวงทอง
ปฏิคม
email: rattapon@dst.or.th
พ.ท. นพ. จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
ผู้ช่วยปฏิคม
email: julphat@dst.or.th
ผศ. พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์
ประชาสัมพันธ์
email: suwirakorn@dst.or.th
รศ. พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
email: rungsima@dst.or.th
พล.ท. นพ. กฤษฎา ดวงอุไร
ประธานฝ่ายประสานงานยาและเวชภัณฑ์
email: krisada@dst.or.th
ดร. นพ. เวสารัช เวสสโกวิท
ประธานฝ่านแพทย์และจริยธรรม
email: vesarat@dst.or.th
น.อ. นพ. สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์
สารสนเทศ
email: siriwat@dst.or.th
นพ. สมศักดิ์ ตันรัตนากร
นายทะเบียน
email: somsak@dst.or.th