ติดต่อสมาคมฯ

คณะอนุกรรมการ ปี 2559 - 2561

คณะอนุกรรมการวิชาการ
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• ผู้ช่วยประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
นพ.จินดา โรจนเมธินทร์
พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช
รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา
พญ.ไพลิน พวงเพชร
พญ.นัทยา วรวุทธินนท์
นพ.เจตน์ วิฑิตสุวรรณกุล
พญ.วรีพร ดิสภานุรัตน์
พ.ต.หญิง พญ.ชุติกา ศรีสุทธิยากร
นพ.พัลลภ จักรวิทย์ธำรงคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• ผู้ช่วยประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์
ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา
นพ.อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี
ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง
ผศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
พ.ท.นพ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี
พญ.ศิเรมอร ทองสิมา
นพ.ชนัทธ์ กำธรรัตน์
พญ.แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์คณะอนุกรรมการสารสนเทศ
• ประธาน
• ผู้ช่วยประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
น.อ.นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์
นพ.อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี
ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง
นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช
นพ.สาโรช สุวรรณสุทธิ
พญ.วรดา ชูวิเชียร
นพ.ชนัทธ์ กำธรรัตน์
นพ.สีห์ศักดิ์ อุดมวัฒนโชติ
พญ.ขวัญจิรา วงศ์เกียรติขจร
พญ.ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ

คณะอนุกรรมการอบรมระยะสั้น
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการและเลขานุการ
ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
นพ.จินดา โรจนเมธินทร์
ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช
นพ.วรพล เวชชาภินันท์
พญ.กุมุทนาถ จันทร์ประภาพ
นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช
พญ.ปราณี เกษมศานติ์
พ.ต.หญิง พญ.ชุติกา ศรีสุทธิยากร
พญ.ปิ่นนรี ขัตติพัฒนาพงษ์
นพ.เจตน์ วิฑิตสุวรรณกุล
พ.ต.หญิง พญ.สุพิชญา ไทยวัฒน์
พญ.ไอณภัค บุญทวียุวัฒน์
ผศ.พญ.เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล

คณะอนุกรรมการกิจกรรมสังคม
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• รองประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
รศ.นพ.นภดล นพคุณ
ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน
ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์
นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช
พญ.ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล
นพ.กฤษฎา มโหทาน
น.อ.นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์
ผศ.ดร.พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์
ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง
พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
พญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก
พญ.วรีพร ดิสภานุรัตน์
พ.ต.หญิง พญ.สุพิชญา ไทยวัฒน์

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุน

• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
รศ.นพ.นภดล นพคุณ
พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล
รศ.ดร.นพ.สุขุม เจียมตน
รศ.นพ.นิยม ตันติคุณ
รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
พญ.วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์
พ.ท.นพ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
นพ.เจตน์ วิฑิตสุวรรณกุล

คณะอนุกรรมการปฏิคม
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
นพ.รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์
น.อ.นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์
ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง
รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา
นพ.วรพล เวชชาภินันท์
พ.ท.นพ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช
นพ.เจตน์ วิฑิตสุวรรณกุล
พญ.ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ