ติดต่อสมาคมฯ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

คณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา ประจำปี 2560-2562

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

นายแพทย์ สมศักดิ์ ตันรัตนากร
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริ เชี่ยวชาญวิทย์

พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กอบกุล อุณหโชค
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประวิตร อัศวานนท์
นายแพทย์ จินดา โรจนเมธินทร์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วรพงษ์ มนัสเกียรติ

แพทย์หญิง เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก
แพทย์หญิง มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์

พันโท นายแพทย์ จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พัดชา พงษ์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วรีพร ดิสภานุรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นฤมล ศิลปอาชา
พันตรีหญิง แพทย์หญิง ชุติกา ศรีสุทธิยากร
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วาสนภ วชิรมน

นายแพทย์ นภัทร โตวณะบุตร

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เจตน์ วิทิตสุวรรณกุล

ดอกเตอร์ นายแพทย์ เวสารัช เวสสโกวิท
นายแพทย์ พัลลภ จักรวิทย์ธำรง


คณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา ประจำปี 2558 – 2560
• ประธาน
• อนุกรรมการ

• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการและเลขานุการ
• อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ณัฏฐา รัชตะนาวิน
พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กอบกุล อุณหโชค
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประวิตร อัศวานนท์
นายแพทย์ จินดา โรจนเมธินทร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วรพงษ์ มนัสเกียรติ
แพทย์หญิง ประภาวรรณ เชาวะวณิช
แพทย์หญิง มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พลอยทราย รัตนเขมากร
พันโท นายแพทย์ จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พัดชา พงษ์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วรีพร ดิสภานุรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นฤมล ศิลปอาชา
พันตรีหญิง แพทย์หญิง ชุติกา ศรีสุทธิยากร
นายแพทย์ เจตน์ วิทิตสุวรรณกุล
นายแพทย์ พัลลภ จักรวิทย์ธำรง
นายแพทย์ สมศักดิ์ ตันรัตนากร
ดอกเตอร์ นายแพทย์ เวสารัช เวสสโกวิท

คณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา ประจำปี 2556 – 2558
• ประธาน
• รองประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการและเลขานุการ
• อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศ.นพ.สมยศ จารุวิจิตรรัตนา
รศ. พญ. ณัฏฐา รัชตะนาวิน
พล.ต. พญ. นุชา เนียมประดิษฐ์
ศ. พญ. กนกวลัย กุลทนันทน์
พ.อ. รศ. พญ. กอบกุล อุณหโชค
นพ. จินดา โรจนเมธินทร์
พญ. มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
พญ. นฤมล ศิลปอาชา
ผศ. นพ. วาสนภ วชิรมน
นพ. สมศักดิ์ ตันรัตนากร
ดร. นพ. เวสารัช เวสสโกวิท

คณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา ประจำปี 2554 – 2556
• ประธาน
• ที่ปรึกษา
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการและเลขานุการ
• อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศ.นพ.สมยศ จารุวิจิตรรัตนา
รศ.นพ.วิวัฒน์ ก่อกิจ
พล.ต.หญิง พญ.นุชา เนียมประดิษฐ์
รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน
ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
พ.อ.หญิง รศ.พญ.กอบกุล อุณหโชค
พญ.พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง
ศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร
พญ.นฤมล ศิลปอาชา
นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร
ดร.นพ.เวสารัช เวสสโกวิท
คณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา ประจำปี 2552 – 2554
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการและเลขานุการ
• อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศ.นพ.สมยศ จารุวิจิตรรัตนา
รศ.นพ.นภดล นพคุณ
รศ.นพ.วิวัฒน์ ก่อกิจ
พล.ต.หญิง พญ.นุชา เนียมประดิษฐ์
รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน
ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ
นพ.จิโรจ สินธวานนท์
ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
พ.อ.หญิง รศ.พญ.กอบกุล อุณหโชค
พญ.พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง
พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร
นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร
ดร.นพ.เวสารัช เวสสโกวิท
คณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา ประจำปี 2550 – 2552
• ประธาน
• รองประธาน
• รองประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการและเลขานุการ
• อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พญ.ปรียา กุลละวณิชย์
พล.ต.หญิง พญ.ชสุรี สีตกะลิน
รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
รศ.นพ.นภดล นพคุณ
รศ.นพ.วิวัฒน์ ก่อกิจ
พล.ต.หญิง พญ.นุชา เนียมประดิษฐ์
รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน์
ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ
รศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
พ.อ.หญิง พญ.กอบกุล อุณหโชค
พญ.พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง
ดร.นพ.เวสารัช เวสสโกวิท
ศ.นพ.สมยศ จารุวิจิตรรัตนา
นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร