ติดต่อสมาคมฯ

คณะอนุกรรมการ ปี 2551 - 2553

คณะอนุกรรมการวิชาการ
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
รศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
รศ.พญ.วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์
น.อ.นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์
ดร.นพ.เวสารัช เวสสโกวิท
นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช
พญ.รัชยาณี คเนจร ณ อยุธยา
พญ.ชนิตว์วัณณ์ ตรีวิทยาภูมิ
พญ.วรีพร ดิสภานุรัตน์
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
• ประธาน
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์
รศ.นพ.นภดล นพคุณ
พล.ต.นพ.กฤษฎา ดวงอุไร
รศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
รศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
นพ.สุทัศน์ ดวงดีเด่น
นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร
นพ.รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์
พญ.สุหัทยา อังสุวรังษี
นพ.ชูชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์
นพ.อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี
น.อ.นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์
ดร.นพ.เวสารัช เวสสโกวิท
นพ.ขจร โรจนเมธินทร์
นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช
พญ.รัชยาณี คเนจร ณ อยุธยา
นพ.สมิทธิ์ อารยะสกุล
คณะอนุกรรมการประเมิน และติดตามประสิทธิภาพ
เครื่องมือทางการแพทย์และหัตถการโรคผิวหนัง
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
นพ.วิบูลย์ โรจนวานิช
ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์
นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร
รศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
นพ.รัฐภรณ์ อึ้งภากรณ์
นพ.จินดา โรจนเมธินทร์
ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ
พญ.รัชยาณี คเนจร ณ อยุธยา
พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัย
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
นพ.จิโรจ สินธวานนท์
รศ.นพ.นภดล นพคุณ
รศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ
ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์
คณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการรักษาพยาบาล (Clinical Practice Guideline)
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
รศ.นพ.วิวัฒน์ ก่อกิจ
รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
รศ.นพ.นภดล นพคุณ
รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน
นพ.จิโรจ สินธวานนท์
พ.อ.หญิง พญ.กอบกุล อุณหโชค
คณะอนุกรรมการจริยธรรม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนัง
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
รศ.พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน
ศ.นพ.สมยศ จารุวิจิตรรัตนา
นพ.จิโรจ สินธวานนท์