ติดต่อสมาคมฯ

คณะอนุกรรมการ ปี 2553 - 2555

คณะอนุกรรมการวิชาการ
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
ศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
รศ.นพ.มนตรี อุดมเพทายกุล
น.อ.นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์
นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช
พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา
พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
พญ.ชนิตว์วัณณ์ ตรีวิทยาภูมิ
พญ.อรยา กว้างสุขสถิตย์
พญ.ชุติกา ศรีสุทธิยากร
คณะอนุกรรมการพิจาณาทุน
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
รศ.นพ.นภดล นพคุณ
นพ.จิโรจ สินธวานนท์
ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน
ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
พ.อ.พญ.กอบกุล อุณหโชค
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
รศ.นพ.นภดล นพคุณ
พล.ต.นพ.กฤษฎา ดวงอุไร
ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์
นพ.สุทัศน์ ดวงดีเด่น
นพ.ชูชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์
นพ.อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี
รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
น.อ.นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์
นพ.รัฐพล ตวงทอง
พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
พ.ท.นพ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
พญ.อรยา กว้างสุขสถิตย์
นพ.สมิทธิ์ อารยะสกุล
คณะอนุกรรมการจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนัง
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
ดร.นพ.เวสารัช เวสสโกวิท
รศ.นพ.วิวัฒน์ ก่อกิจ
ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
พ.อ.พญ.กอบกุล อุณหโชค
พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล
พญ.ประภาวรรณ เชาวะวณิช
พญ.พลอยทราย บุศราคำ

คณะอนุกรรมการประเมินและติดตามประสิทธิภาพเครื่องมือทางการแพทย์และหัตถการโรคผิวหนัง

• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
นพ.จินดา โรจนเมธินทร์
ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์
นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร
ศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
นพ.รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์
รศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ
พญ.ภิญญาพัชร์ คเนจร ณ อยุธยา
พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
คณะอนุกรรมการบริการเพื่อสังคม
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
รศ.นพ.นภดล นพคุณ
พล.ต.นพ.กฤษฎา ดวงอุไร
ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
พญ.ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล
รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน
นพ.จิโรจ สินธวานนท์
นพ.กฤษฎา มโหทาน
ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์
นพ.รัฐพล ตวงทอง
พญ.ภิญญาพัชร์ คเนจร ณ อยุธยา
พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
คณะอนุกรรมการอบรมระยะสั้น
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
รศ.พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน
รศ.นพ.นภดล นพคุณ
พล.ต.นพ.กฤษฎา ดวงอุไร
ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน
พญ.วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์
นพ.โกวิท คัมภีรภาพ
นพ.ชำนาญ ชอบธรรมสกุล
ศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช
พญ.ภิญญาพัชร์ คเนจร ณ อยุธยา