ติดต่อสมาคมฯ

คณะอนุกรรมการ ปี 2555 - 2557

คณะอนุกรรมการวิชาการ
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
รศ.นพ.มนตรี อุดมเพทายกุล
นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช
ผศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา
ผศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
พญ.ชนิตว์วัณณ์ ตรีวิทยาภูมิ
พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี
พญ.วรีพร ดิสภานุรัตน์
ร.อ.หญิง พญ.ชุติกา ศรีสุทธิยากร
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์
นพ.สุทัศน์ ดวงดีเด่น
นพ.ชูชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์
นพ.อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี
น.อ.นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์
นพ.จินดา โรจนเมธินทร์
นพ.สุรเชิด ต่างวิวัฒน์
ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง
พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
ร.อ.หญิง พญ.ภิญญาพัชร์ คเนจร ณ อยุธยา
พญ.อรยา กว้างสุขสถิตย์
นพ. พูลเกียรติ สุชนวณิช
คณะอนุกรรมการอบรมระยะสั้น
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
พล.ต.นพ.กฤษฎา ดวงอุไร
รศ.นพ.นภดล นพคุณ
ศ.พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
พญ.วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์
นพ.โกวิท คัมภีรภาพ
นพ.ชำนาญ ชอบธรรมสกุล
ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
น.อ.นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์
นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช
พญ.กุมุทนาถ ประพุทธนิติสาร
ร.อ.หญิง พญ.สุพิชญา ไทยวัฒน์
คณะอนุกรรมการบริการเพื่อสังคม
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
พล.ต.นพ.กฤษฎา ดวงอุไร
รศ.นพ.นภดล นพคุณ
รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน
ศ.พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
พญ.ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล
นพ.กฤษฎา มโหทาน
ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์
น.อ.นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์
ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง
พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
นพ.ธนวัฒน์ คูถิรตระการ
นพ.วาสนภ วชิรมน
พญ.สุพิชญา ไทยวัฒน์

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุน

• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
ศ.นพ.สมยศ จารุวิจิตรรัตนา
ศ.พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน
ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
พ.อ.หญิง พญ.กอบกุล อุณหโชค
พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล
ผศ.พญ.ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์
คณะอนุกรรมการประเมินและติดตามประสิทธิภาพเครื่องมือทางการแพทย์
และหัตถการโรคผิวหนัง
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ
นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร
ผศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา
ร.อ.หญิง พญ.ภิญญาพัชร์ คเนจร ณ อยุธยา
พญ.นัทยา วรวุทธินนท์
คณะอนุกรรมการจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนัง
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
ดร.นพ.เวสารัช เวสสโกวิท
ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
พ.อ.หญิง พญ.กอบกุล อุณหโชค
พญ.ประภาวรรณ เชาวะวณิช
พญ.พลอยทราย รัตนเขมากรา
คณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการรักษาพยาบาล
(Clinical Practice Guideline)
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
ดร.นพ.เวสารัช เวสสโกวิท
รศ.นพ.วิวัฒน์ ก่อกิจ
ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
พญ.ประภาวรรณ เชาวะวณิช
พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร
พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี
นพ.ธนวัฒน์ คูถิรตระการ
พญ.นฤมล ศิลปอาชา
คณะอนุกรรมการปฏิคม
• ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา
• ประธาน
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
• อนุกรรมการ
ศ.คลินิก.นพ.อภิชาติ ศิวยาธร
นพ.รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์
ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง
ผศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา
ผศ.พญ.ปภาพิต ตู้จินดา
พญ.สุเพ็ญญา วโรทัย
พ.ท.นพ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี
นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช
พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป