ติดต่อสมาคมฯ

คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2519 - 2555


คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2553-2555
• นายก
• อุปนายก
• เลขาธิการ
• ประธานวิชาการ
• เหรัญญิก
• นายทะเบียน
• สาราณียกร
• ปฏิคม
• ประชาสัมพันธ์
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
รศ.นพ.นภดล นพคุณ
พล.ต.นพ.กฤษฎา ดวงอุไร
ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
ศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
พ.อ.หญิง พญ.กอบกุล อุณหโชค
นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร
รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน
นพ.รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์
ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์
นพ.เวสารัช เวสสโกวิท
นพ.จิโรจ สินธวานนท์
รศ.พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน
ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
นพ.จินดา โรจนเมธินทร์
ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ

คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2551-2553
• นายก
• อุปนายก
• เลขาธิการ
• ประธานวิชาการ
• เหรัญญิก
• นายทะเบียน
• สาราณียกร
• ปฏิคม
• ประชาสัมพันธ์
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
รศ.นพ.นภดล นพคุณ
พล.ต.นพ.กฤษฎา ดวงอุไร
รศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
รศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
พ.อ.หญิง พญ.กอบกุล อุณหโชค
นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร
รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน
นพ.รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์
ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์
รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
นพ.จิโรจ สินธานนท์
รศ.พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน
ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
นพ.จินดา โรจนเมธินทร์
ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ

คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2549-2551
• นายกสมาคม
• อุปนายก
• เลขาธิการ
• เหรัญญิก
• ปฏิคม
• ประธานวิชาการ
• นายทะเบียน
• สาราณียกร
• ประชาสัมพันธ์
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
แพทย์หญิง ชสุรี สีตกะลิน
นายแพทย์ ป่วน สุทธิพินิจธรรม
นายแพทย์ นภดล นพคุณ
นายแพทย์ กฤษฎา ดวงอุไร
นายแพทย์ รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์
แพทย์หญิง กนกวลัย กุลทนันทน์
นายแพทย์ สุทัศน์ ดวงดีเด่น
แพทย์หญิง ณัฏฐา รัชตะนาวิน
นายแพทย์ ประวิตร อัศวานนท์
แพทย์หญิง พิมลพรรณ กฤติยรังสรรค์
แพทย์หญิง กอบกุล อุณหโชค
แพทย์หญิง ปนัดดา ลีลาอุดมลิปิ
นายแพทย์ วรพงษ์ มนัสเกียรติ

คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2547-2549
• นายกสมาคม
• อุปนายก
• เลขาธิการ
• เหรัญญิก
• ปฏิคม
• ประธานวิชาการ
• นายทะเบียน
• สาราณียกร
• ประชาสัมพันธ์
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
แพทย์หญิง ชสุรี สีตกะลิน
นายแพทย์ ป่วน สุทธิพินิจธรรม
นายแพทย์ นภดล นพคุณ
นายแพทย์ กฤษฎา ดวงอุไร
นายแพทย์ รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์
นายแพทย์ ประวิตร อัศวานนท์
นายแพทย์ สมศักดิ์ ตันรัตนากร
แพทย์หญิง พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน
นายแพทย์ วิชิต ลีนุตพงษ์
นายแพทย์ ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์
แพทย์หญิง พิมลพรรณ กฤติยรังสรรค์
นายแพทย์ อภิชาติ ศิวยาธร
แพทย์หญิง ปนัดดา ลีลาอุดมลิปิ

คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2545-2547
• นายกสมาคม
• อุปนายก
• เลขาธิการ
• เหรัญญิก
• ปฏิคม
• ประธานฝ่ายวิชาการ
• นายทะเบียน
• สารานียกร
• ประชาสัมพันธ์
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
แพทย์หญิง ปรียา กุลละวณิชย์
แพทย์หญิง ชสุรี สีตกะลิน
นายแพทย์ นภดล นพคุณ
นายแพทย์ กฤษฎา ดวงอุไร
นายแพทย์ สมศักดิ์ ตันรัตนากร
นายแพทย์ วิชิต ลีนุตพงษ์
นายแพทย์ ประวิตร อัศวานนท์
แพทย์หญิง พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน
แพทย์หญิง สุวิรากร โอภาสวงศ์
แพทย์หญิง พิมลพรรณ กฤติยรังสรรค์
นายแพทย์ ป่วน สุทธิพินิจธรรม
นายแพทย์ สมยศ จารุวิจิตรรัตนา
แพทย์หญิง ณัฏฐา รัชตะนาวิน

คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2543-2545
• นายกสมาคม
• อุปนายก
• เลขาธิการ
• เหรัญญิก
• ปฏิคม
• ประธานฝ่ายวิชาการ
• นายทะเบียน
• สารานียกร
• ประชาสัมพันธ์
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
แพทย์หญิง ปรียา กุลละวณิชย์
แพทย์หญิง ชสุรี สีตกะลิน
นายแพทย์ นภดล นพคุณ
นายแพทย์ กฤษฎา ดวงอุไร
นายแพทย์ สมศักดิ์ ตันรัตนากร
นายแพทย์ วิชิต ลีนุตพงษ์
นายแพทย์ สมยศ จารุวิจิตรรัตนา
แพทย์หญิง พรทิพย์ หุยประเสริฐ
นายแพทย์ อภิชาติ ศิวยาธร
แพทย์หญิง พิมลพรรณ กฤติยรังสรรค์
นายแพทย์ ป่วน สุทธิพินิจธรรม
แพทย์หญิง ณัฏฐา รัชตะนาวิน
แพทย์หญิง สุวิรากร โอภาสวงศ์

คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2541-2543
• นายกสมาคม
• อุปนายก
• เลขาธิการ
• เหรัญญิก
• ปฏิคม
• ประธานฝ่ายวิชาการ
• นายทะเบียน
• สารานียกร
• ประชาสัมพันธ์
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
แพทย์หญิง พัชรี สุนทรพะลิน
แพทย์หญิง ปรียา กุลละวณิชย์
นายแพทย์ นภดล นพคุณ
นายแพทย์ วิชิต ลีนุตพงษ์
นายแพทย์ สมศักดิ์ ตันรัตนากร
นายแพทย์ กฤษฎา ดวงอุไร
นายแพทย์ สมยศ จารุวิจิตรรัตนา
นายแพทย์ ป่วน สุทธิพินิจธรรม
แพทย์หญิง พิมลพรรณ กฤติยรังสรรค์
นายแพทย์ ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์
แพทย์หญิง ชสุรี สีตกะลิน
นายแพทย์ อภิชาติ ศิวยาธร
แพทย์หญิง เยาวเรศ นาคแจ้ง

คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2539-2541
• นายกสมาคม
• อุปนายก
• เลขาธิการ
• เหรัญญิก
• ปฏิคม
• ประธานฝ่ายวิชาการ
• นายทะเบียน
• สารานียกร
• ประชาสัมพันธ์
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
แพทย์หญิง พัชรี สุนทรพะลิน
แพทย์หญิง ปรียา กุลละวณิชย์
นายแพทย์ นภดล นพคุณ
แพทย์หญิง เยาวเรศ นาคแจ้ง
นายแพทย์ นิวัติ พลนิกร
นายแพทย์ กฤษฎา ดวงอุไร
นายแพทย์ สมยศ จารุวิจิตรรัตนา
นายแพทย์ ป่วน สุทธิพินิจธรรม
แพทย์หญิง พิมลพรรณ กฤติยรังสรรค์
แพทย์หญิง ชสุรี สีตกะลิน
นายแพทย์ อภิชาติ ศิวยาธร
นายแพทย์ วิชิต ลีนุตพงษ์
แพทย์หญิง นุชา เนียมประดิษฐ์

คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2537-2539
• นายกสมาคม
• อุปนายก
• เลขาธิการ
• เหรัญญิก
• ปฏิคม
• ประธานฝ่ายวิชาการ
• นายทะเบียน
• สารานียกร
• ประชาสัมพันธ์
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
นายแพทย์ เมระนี เทียนประสิทธิ์
แพทย์หญิง พัชรี สุนทรพะลิน
แพทย์หญิง ชสุรี สีตกะลิน
แพทย์หญิง เยาวเรศ นาคแจ้ง
นายแพทย์ นภดล นพคุณ
นายแพทย์ อภิชาติ ศิวยาธร
นายแพทย์ กฤษฎา ดวงอุไร
นายแพทย์ สมยศ จารุวิจิตรรัตนา
แพทย์หญิง พิมลพรรณ กฤติยรังสรรค์
แพทย์หญิง ปรียา กุลละวณิชย์
แพทย์หญิง นิวัติ พลนิกร
นายแพทย์ ป่วน สุทธิพินิจธรรม
นายแพทย์ วิชิต ลีนุตพงษ์

คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2535-2537
• นายกสมาคม
• อุปนายก
• เลขาธิการ
• เหรัญญิก
• ปฏิคม
• ประธานฝ่ายวิชาการ
• นายทะเบียน
• สารานียกร
• ประชาสัมพันธ์
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
นายแพทย์ เมระนี เทียนประสิทธิ์
แพทย์หญิง ปรียา กุลละวณิชย์
แพทย์หญิง พัชรี สุนทรพะลิน
แพทย์หญิง ชสุรี สีตกะลิน
นายแพทย์ นภดล นพคุณ
นายแพทย์ อภิชาติ ศิวยาธร
แพทย์หญิง เยาวเรศ นาคแจ้ง
นายแพทย์ หาญ วงศ์ไวศยวรรณ
แพทย์หญิง กนก บุณยะรัตเวช
นายแพทย์ สมยศ จารุวิจิตรรัตนา
นายแพทย์ ป่วน สุทธิพินิจธรรม
แพทย์หญิง สุปรียา ศิริมาจันทร์
นายแพทย์ นิวัติ พลนิกร

คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2533-2535
• นายกและผู้จัดการ
• อุปนายก
• เลขาธิการ
• เหรัญญิก
• ปฏิคม
• ประธานฝ่ายวิชาการ
• นายทะเบียน
• สารานียกร
• ประชาสัมพันธ์
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
นายแพทย์ อำนวย วิภากุล
นายแพทย์ เมระนี เทียนประสิทธิ์
แพทย์หญิง ปรียา กุลละวณิชย์
แพทย์หญิง พัชรี สุนทรพะลิน
นายแพทย์ นภดล นพคุณ
แพทย์หญิง ชสุรี สีตกะลิน
แพทย์หญิง เยาวเรศ นาคแจ้ง
นายแพทย์ สมยศ จารุวิจิตรรัตนา
แพทย์หญิง ศิริวรรณ กูรมะสุวรรณ
นายแพทย์ อภิชาติ ศิวยาธร
นายแพทย์ นิวัติ พลนิกร
แพทย์หญิง พิมลพรรณ กฤติยรังสรรค์
แพทย์หญิง สุปรียา ศิริมาจันทร์

คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2531-2533
• นายกสมาคมและ
ผู้จัดการสมาคมฯ
• อุปนายกและประธาน
โครงการทุนวิจัย
• เลขาธิการ
• เหรัญญิก
• ปฏิคม
• ประธานวิชาการ
• นายทะเบียน
• สารานียกร
• ประชาสัมพันธ์
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
นายแพทย์ อำนวย วิภากุล

นายแพทย์ เมระนี เทียนประสิทธิ์

แพทย์หญิง ปรียา กุลละวณิชย์
แพทย์หญิง พัชรี สุนทรพะลิน
นายแพทย์ นภดล นพคุณ
แพทย์หญิง ชสุรี สีตกะลิน
แพทย์หญิง เยาวเรศ นาคแจ้ง
นายแพทย์ สมยศ จารุวิจิตรรัตนา
แพทย์หญิง ศิริวรรณ กูรมะสุวรรณ
นายแพทย์ อภิชาติ ศิวยาธร
นายแพทย์ นิวัติ พลนิกร
แพทย์หญิง พิมลพรรณ กฤติยรังสรรค์
แพทย์หญิง สุปรียา ศิริมาจันทร์

คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2529-2531
• นายกสมาคม
• อุปนายก
• เลขาธิการ
• เหรัญญิก
• ปฏิคม
• ประธานวิชาการ
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
นายแพทย์ ธานี ศิริยง
นายแพทย์ อำนวย วิภากุล
แพทย์หญิง เพ็ญวดี ทิมพัฒนพงศ์
แพทย์หญิง พัชรี สุนทรพะลิน
นายแพทย์ เมระนี เทียนประสิทธิ์
แพทย์หญิง พรทิพย์ หุยประเสริฐ
แพทย์หญิง ชสุรี สีตกะลิน
แพทย์หญิง กนก บุณยะรัตเวช
นายแพทย์ อภิชาติ ศิวยาธร

คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2527-2529
• นายกสมาคม
• อุปนายก
• เลขาธิการ
• เหรัญญิก
• ปฏิคม
• วิชาการ
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง
นายแพทย์ ธานี ศิริยง
นายแพทย์ อำนวย วิภากุล
นายแพทย์ เมระนี เทียนประสิทธิ์
แพทย์หญิง พัชรี สุนทรพะลิน
นายแพทย์ สมนึก วิบูลยเสข
แพทย์หญิง เพ็ญวดี ทิมพัฒนพงศ์
นายแพทย์ ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์
แพทย์หญิง ปริยา ทัศนประดิษฐ์
นายแพทย์ นภดล นพคุณ

คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2525-2527
• ประธาน
• ฝ่ายบริหาร
• เหรัญญิก
• ฝ่ายวิชาการวารสาร
• ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
• กรรมการ
• กรรมการ
นายแพทย์ วิจิตร พานิช
นายแพทย์ เมระนี เทียนประสิทธิ์
แพทย์หญิง พัชรี สุนทรพะลิน
นายแพทย์ ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์
แพทย์หญิง ปริยา ทัศนประดิษฐ์
นายแพทย์ อภิชาติ ศิวยาธร
แพทย์หญิง พรทิพย์ หุยประเสริฐ

คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2523-2525
• ประธาน
(นายกสมาคม)
• ฝ่ายบริหาร
(เลขาธิการสมาคม)
• ผู้จัดการ
• เหรัญญิก
• ฝ่ายวิชาการจุลสาร
• ผู้ประสานงาน
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ
นายแพทย์ วิภาตะวณิช ทองน่าน

นายแพทย์ เมระนี เทียนประสิทธิ์

นายแพทย์ ธานี ศิริยง
นายแพทย์ วิจิตร วานิช
นายแพทย์ ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์
แพทย์หญิง วัณณศรี สินธุภัค
นายแพทย์ นิวัติ พลนิกร
แพทย์หญิง ชสุรี สีตกะลิน
นายแพทย์ ป่วน สุทธิพินิจธรรม

คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2519-2523
• นายก
• อุปนายก
• เลขาธิการ
• เหรัญญิก
• ปฏิคม
• ประธานวิชาการ
• กรรมการกลาง
• กรรมการกลาง

• กรรมการกลาง
นายแพทย์ ประชา โมกขเวส
นายพทย์ นวรัต ไกรฤกษ์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทองน่าน วิภาตะวณิช
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจิตร พานิช
พันเอก นายแพทย์ สมนึก วิบูลย์เสข
แพทย์หญิง เรณู โคตรจรัส
นายแพทย์ธานี ศิริยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เมระนี เทียนประสิทธิ์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุนิตย์ เจิมศิริวัฒน์