ติดต่อสมาคมฯ

คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2555 - 2557

พล.ท. นพ. กฤษฎา ดวงอุไร
นายก
Email : krisada@dst.or.th

นพ. รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์
เลขาธิการ
Email : rataporn@dst.or.th

พ.อ.หญิง รศ. พญ.กอบกุล อุณหโชค
เหรัญญิก
Email : kobkul@dst.or.th

รศ. พญ. ณัฏฐา รัชตะนาวิน
สาราณียกร
Email : natta@dst.or.th

ผศ. พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์
ประชาสัมพันธ์
Email : suwirakorn@dst.or.th

ศ. พญ. ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
กรรมการกลาง
Email : srisupalak@dst.or.th

ดร. นพ. เวสารัช เวสสโกวิท
กรรมการกลาง
Email : vesarat@dst.or.th


น.อ. นพ. สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์
กรรมการกลาง
Email : siriwat@dst.or.th
ศ. พญ. กนกวลัย กุลทนันทน์
อุปนายก
Email : kanokvalai@dst.or.th

ศ. นพ. ประวิตร อัศวานนท์
ประธานวิชาการ
Email : pravit@dst.or.th

นพ. สมศักดิ์ ตันรัตนากร
นายทะเบียน
Email : somsak@dst.or.th

ผศ. นพ. รัฐพล ตวงทอง
ปฏิคม
Email : rattapon@dst.or.th

ศ. นพ. สมยศ จารุวิจิตรรัตนา
กรรมการกลาง
Email : somyot@dst.or.th

นพ. จินดา โรจนเมธินทร์
กรรมการกลาง
Email : jinda@dst.or.th

ศ. นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ
กรรมการกลาง
Email : woraphong@dst.or.th