ติดต่อสมาคมฯ

ติดต่อสมาคมฯ

  • ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9 
    เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • โทรศัพท์ : 02-716-6857
  • โทรสาร : 02-716-5256
  • Email : contact@dst.or.th

649

ตจแพทย์ที่จบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ ตจวิทยา